ސަރކިއުލަރ /

ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރައިން އުނިކުރުން

21/05/2020

ކޮވިޑް 19 ޕެންޑަމިކްއާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުސާރަ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މަޤާމުތަކުގެ މުސާރަ މުރާޖަޢުކުރެއްވުމަށް 20 މެއި 2020 ގައި ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 39 ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުސާރަ ކަނޑައަޅާ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރަދިނުމުގައި، ތިރީގައިވާ ގޮތަށް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި ޖޫން އަދި ޖުލައި މަހު ޢަމަލުކުރުމަށެވެ.

1 .އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރާއި އެ ކޯޓުގެ އެހެން ފަނޑިޔާރުންގެ އަސާސީ މުސާރައިން %30( ތިރީސް އިންސައްތަ( އުނިކުރުން.

2 .ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް 200,43( ސާޅީސް ތިންހާސް ދުއިސައްތަ( ރުފިޔާއަށް ކެޕްކުރުމަށާއި އަދި އެ ދެ ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް 000,43 )ސާޅީސް ތިންހާސް( ރުފިޔާއަށް ކެޕްކުރުން.

3 .ސިވިލް ކޯޓާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓާއި ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް 700,41( ސާޅީސް އެއްހާސް ހަތްސަތޭކަ( ރުފިޔާއަށް ކެޕްކުރުމަށާއި އަދި އެ ތިން ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް 500,41( ސާޅީސް އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއަށް ކެޕްކުރުން.

4 .ދަށުކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންކަމަށްވާ ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި އަދި މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް 450,23( ތޭވީސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާއަށް ކެޕްކުރުން. އެހެންކަމުން،

މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ ގޮތަށް ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަސާސީ މުސާރަ މި އަހަރުގެ ޖޫން އަދި ޖުލައި މަހު އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

189_20210825.pdf