ސަރކިއުލަރ /

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

12/05/2020

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 03 މެއި 2020 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 34 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި، ހއ. ފިއްލަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ނިވްސްޓަރ / ހއ. ފިއްލަދޫ، އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ މުޚްތާރު ވަނީ 17 މެއި 2020 ދުވަހުން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރައްވާފައެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

188_20210825.pdf