ސަރކިއުލަރ /

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

23/04/2020

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 05 އޭޕްރީލް 2020 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި، ވ. ކެޔޮދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 8538 މާލެ، އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މުޙައްމަދު ވަނީ 23 އޭޕްރީލް 2020 ދުވަހުން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރައްވާފައެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

187_20210825.pdf