ސަރކިއުލަރ /

ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރައިން އުނިކުރުން

30/03/2020

 

ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުސާރަ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މަޤާމުތަކުގެ މުސާރަ މުރާޖަޢުކުރައްވައި 18 މާރަޗް 2020 ގައި ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 22 ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުސާރަ ކަނޑައަޅާ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 30,000 (ތިރީސް ހާސް) ރުފިޔާ އިން ފެށިގެން މަތިން މުސާރާ ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރަތަކުގެ އަސާސީ މުސަރައިގެ %20 (ވިހި އިން ސައްތަ) 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް އަދި އޭޕްރީލް މަހު އުނިކުރުމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ފުރަތަމަ މަރުލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން މަތީ ދަރައިޖައިގެ ކޯޓުތައް ކަމަށްވާ  ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކާއި އަދި އެއަށްވުރެ މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަސާސީ މުސާރައިން %20 (ވިހި އިން ސައްތަ) މި އަހަރުގެ މާރޗް އަދި އޭޕްރީލް މަހު އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

185_20210825.pdf