ސަރކިއުލަރ /

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

19/02/2020

 

ކ. ހިންމަފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި އަތިރީގެ، ފ. މަގޫދޫ، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ހަމްޒާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 18 ފެބުރުވަރީ 2020 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާތީ އެކަން އެންގީމެވެ.