ސަރކިއުލަރ /

ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

26/06/2021

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ސ.މަރަދޫ ރޯސްގާޑަން، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ސަމީރު، 26 ޖޫން 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް، އެ ފަނޑިޔާރުގެ އެދުމުގެ މަތީން ބަދަލުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

136_20210823.pdf