ސަރކިއުލަރ / ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ މުއްދަތުގައި ޚާއްޞަ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ އުސޫލުތައް

ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ މުއްދަތުގައި ޚާއްޞަ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ އުސޫލުތައް

03/06/2021

މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 19/2020/CIR/C-JSC ސަރކިއުލާއާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން އައިސޮލޭޝަން އަދި ކަރަންޓީން ކުރުމުގެ ބައެއް އުސޫލުތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާތީ، ހާއްސަ ޗުއްޓީއަށް އެދުމުގައި އަމަލުކުރައްވާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ.

1 .ފަނޑިޔާރަކު ކޮވިޑް -19 ބައްޔަށް ފައްސިވެ، އައިސޮލޭޝަންގައި ހުންނަވަންޖެހިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބައްޔަށް ހުށަހެޅި ކަރަންޓީންވާންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ފަނޑިޔާރުގެ ނަން، ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު އަދި މަސައްކަތްކުރައްވާ ކޯޓު، ކަރަންޓީން/އައިސޮލޭޝަންއަށް ދިޔަ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މިކޮމިޝަނުގެ mv.gov.jsc@admin އީ-މެއިލްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީއަކުން ނުވަތަ އީ-މެއިލަކުން އެކަން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

2 .ކޮވިޑް -19 ބައްޔަށް ފައްސިވެ، އައިސޮލޭޝަންގައި ހުންނަން ޖެހުމާ ގުޅިގެން ޚާއްސަ ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، އެ ފަނޑިޔާރަކު އައިސޮލޭޓްކުރި މުއްދަތު އެނގޭނެ، ކަމާބެހޭ މުޢައްސަސާއެއްގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެކަން އަންގަވައި ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖްގެ ސްކްރީން ޝޮޓެއް ނުވަތަ އެފަދަ ލިޔުމެއް މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން ކޮވިޑް -19 ބައްޔަށް ފައްސިވި ތާރީޚުން ފެށިގެން 14 ދުވަހުގެ ޚާއްސަ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.

3 .ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްއަކަށް ވެގެން، ނުވަތަ ދިރިއުޅުއްވާ ގޭގައި ކޮވިޑް-19 ބައްޔަށް ފައްސިވި މީހަކު އައިސޮލޭޓްކުރުމުން ކަރަންޓީންގައި ހުންނަން ޖެހުމާ ގުޅިގެން، ޚާއްސަ ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، އެ ފަނޑިޔާރަކު ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެ ކްޓް ވެފައިވަނީ ކޮން ފަރާތަކާކަމާއި އަދި ކަރަންޓީން ވި ތާރީޚް ބަޔާންކޮށް އެކަން މިކޮމިޝަނަށް އަންގަވަންވާނެއެވެ. އަދި ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ނިމުމުން ނެގޭ ޕީ.ސީ.އާރު ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާއާ ނުވަތަ ކަ ރަންޓީނުން ވީއްލި ތާރީޚް އެނގޭނެ ލިޔުމެއް މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން ކަރަންޓީން ކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ކަރަންޓީނުން ވީއްލި ތާރީޚް ނުވަތަ ޕީ.ސީ.އާރު ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ލިބުނު ތާރީޚާ ހަމައަށް ޚާއްސަ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

135_20210823.pdf