ސަރކިއުލަރ / އައްޑުއަތޮޅު މަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކުރުން

އައްޑުއަތޮޅު މަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކުރުން

02/06/2021

އައްޑުއަތޮޅު މަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އިހަވަންދޫ ރަޙްމާނިއްޔާ، އަލްއުސްތާޛު ޙާމިދު ރަޝީދު 02 ޖޫން 2021 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އަދި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

134_20210823.pdf