ސަރކިއުލަރ /

އައްޑުއަތޮޅު މަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކުރުން

02/06/2021

އައްޑުއަތޮޅު މަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އިހަވަންދޫ ރަޙްމާނިއްޔާ، އަލްއުސްތާޛު ޙާމިދު ރަޝީދު 02 ޖޫން 2021 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އަދި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

134_20210823.pdf