ސަރކިއުލަރ / މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

25/05/2021

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ ތިރީގައި ދަންނަވާފައިއެވާ ބޭފުޅުން 25 މެއި 2021 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އަދި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ.

1 .ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ހައްދުންމަތި ކުނަހަންދޫ، ލިލަކް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ސުމައިނާ.

2 .އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ސެވެންސްޓަރ، އަލްއުސްތާޛާ ޒިޔާދާ ޠާހިރު.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

132_20210823.pdf