ސަރކިއުލަރ / ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

14/04/2021

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ދަފްތަރު، ނަންބަރު ރސ 11737 ،އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ސުލައިމާން، 14 އޭޕްރީލް 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް، އެ ފަނޑިޔާރުގެ އެދުމުގެ މަތީން ބަދަލުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

120_20210823.pdf