ސަރކިއުލަރ / ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރަން ނިންމުން

ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރަން ނިންމުން

24/03/2021

ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގައި ހުންނެވި ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ، ބީޗްރެސްޓް، އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަރީފް ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް 24 މާރިޗު 2021 ގައި ޢައްޔަނުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

119_20210823.pdf