ސަރކިއުލަރ /

ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރަން ނިންމުން

24/03/2021

ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގައި ހުންނެވި ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ، ބީޗްރެސްޓް، އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަރީފް ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް 24 މާރިޗު 2021 ގައި ޢައްޔަނުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

119_20210823.pdf