ސަރކިއުލަރ /

ކްރިމިނަލް ކޯޓް އަދި ސިވިލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން

23/08/2018

ކްރިމިނަލް ކޯޓް އަދި ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް ތިރީގައިވާ ބޭފުޅުން 30 އެޕްރީލް 2018 ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޢައްޔަނުކުރައްވާފައެވެ.

 

1-    ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް ގއ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ގއ. ވިލިނގިލި، ފްރެޝް، އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ނަޖީބު

 

2-    ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް ވ. ފެލިދޫ، ވިނަރެސް، އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ރަޝީދު

 

3-    ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް ގދ. ތިނަދޫ، ޒެނިތު، އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދު

 

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ މާތޮޑާއަވަށް. މުޝްތަރީގެ، އަލްއުސްތާޛާ ޙާފިޡާ ޢަބްދުއްސައްތާރު

އެޓޭޗްމަންޓް

109_20210823.pdf