ސަރކިއުލަރ / ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މަޤާމު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މަޤާމު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

14/03/2021

14 މާރިޗު 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ފަނޑިޔާރުގެ އެދުމުގެ މަތިން އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުގެ މަގާމަށް ބަދަލުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އިހަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގައި ހުންނެވި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އިހަވަންދޫ، ކާމިނީ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ އިބްރާހީމް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އިހަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

107_20210823.pdf