ސަރކިއުލަރ / ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރުން

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރުން

17/12/2023

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ އާދަމް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު JSC-B-CB/23/216 (23 ޖުލައި 2023) ނިންމުމުން ނިންމައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން، 12 ޑިސެންބަރު 2023 ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 35 ވަނަ ޖަލްސާއިން މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ އާދަމް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ފާސްކުރުމުން، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ އާދަމް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-12-13_CIR_27_Termination.pdf