ސަރކިއުލަރ / ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

16/11/2023

ލ.މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ލ.މާވަށު އެންދެރިމާގެ، އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް މާހިރު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 16 ނޮވެންބަރު 2023 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް މާހިރު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. 

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-11-16_CIR_24_IsthiufaaIsmailMahir.pdf