ސަރކިއުލަރ / ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މަޤާމާއި ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މަޤާމާއި ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

19/11/2023

ހދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އަލީޝާ، އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ އާދަމް 19 ނޮވެންބަރު 2023 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ 1-32 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-11-19_CIR_25_magaamubadhalukurun.pdf