ސަރކިއުލަރ /

މެެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ފޯނު އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުން

08/03/2021

ފޯނު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު -/500( ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ މަގުން މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ފޯނު އެލަވަންސް ދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. ވީމާ، 01 އޭޕްރިލް 2021 އިން ފެށިގެން މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ކޮންމެ މަހަކު -/500(ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ މަގުން ފޯނު އެލަވަންސް ދެމުން ގެންދެވޭނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

105_20210823.pdf