ސަރކިއުލަރ / ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުން

16/11/2023

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރި ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ބޭފުޅުން 2023 ނޮވެންބަރު 16 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އަދި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް އަރުވާފައެވެ. 

1.     ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ހއ.އިހަވަންދޫ / ޢަންބަރީގެ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައިން

2.     ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް ގއ.ގެމަނަފުށި / އޯކިޑްމާގެ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޛާލިފް 

3.     ށ.ކޮމަންޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ށ.ބިލެތްފަހި / ވިލުދޮޅި އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ އިބްރާހީމް

4.     ނ.މާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ތ.ތިމަރަފުށި / އާރާސްތު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އީމާން

5.     ހދ.ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ތ.ވިލުފުށި / ފިނިހިޔާ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޒާފިރާ 

6.     ހދ.ނޮޅިވަރަން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ހދ.ވައިކަރަދޫ / ޓޯކީވިލާ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އަރީޖް 

7.     ބ.ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ގދ.މަޑަވެލި / ކަސްމީރުގެ އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ރަސާ ރާފިޢު

8.     ގއ.ދާންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ގއ.ދާންދޫ / ނޫރަންމާގެ އަލްއުސްތާޛު ޙައްމާދު ވާފިރު 

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-11-16_CIR_23_Appointment.pdf