ސަރކިއުލަރ / ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

16/11/2023

01 ނޮވެންބަރު 2023 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 70/2023 ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އއ.ފެރިދޫ ސިޔާމާމަންޒިލް، އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަކީލް "ފަނޑިޔާރުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި 15 ނޮވެންބަރު 2023 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-11-15_CIR_22_RetirementShakeel.pdf