ޚަބަރު / ސިވިލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ނިންމުން

ސިވިލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ނިންމުން

09/11/2023

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިވިލްކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު ILU)195-C/195/2023/41) (05 އޮކްޓޫބަރު 2023) އިޢުލާނުގެ ދަށުން "ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި ކޮމިޝަނަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ"އިން އިންޓަރވިއުކުރުމަށްފަހު ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާ ގއ.ގެމަނަފުށި، އޯކިޑުމާގެ، އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޛާލިފް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިވިލް ކޯޓަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް 2023 ނޮވެންބަރު 8 ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކޮމިޝަންގެ 71 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޛާލިފް އަކީ ވިލާ ކޮލެޖްއިން ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އާއި މާސްޓަރ އޮފް ޝަރީޢާ ޙާސިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. 

ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި 07 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާއިރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުކަން އަދާކުރައްވާ، ވަކާލާތުކުރައްވާ އަދި ޏ.ފުވައްމުލައް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ލީގަލް އެސިސްޓެންޓްގެ މަޤާމް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޛާލިފް ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރަން ނިންމެވިއިރު އޭ.އެންޑް ޒެޑް އެސޯސިއޭޓްސް އެލް.އެލް.ޕީގެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރގެ މަޤާމް އައީ އަދާ ކުރައްވަމުންނެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-11-09_PR_Civil Court Zalif.pdf