ސަރކިއުލަރ / ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމަށް އަދި ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީގެ މަޤާމަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމަށް އަދި ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީގެ މަޤާމަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

30/10/2023

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް އަދި ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް 30 އޮކްޓޫބަރު 2023 ވަނަ ދުވަހު މިދަންނަވާ ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކޮށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވާފައެވެ.

- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ސ.ހިތަދޫ، ބާޒީގެ، އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހީދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް.

- ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ސ.ފޭދޫ، ބެލޫން، އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ވަޙީދު ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-10-30_CIR_20_IsFandiyaaruIsQaazeeAppointmenr.pdf