ސަރކިއުލަރ / ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ދާއިރާ ގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ޢައްޔަންކުރުން

ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ދާއިރާ ގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ޢައްޔަންކުރުން

24/02/2021

ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރި ބަނޑިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރި، ބަނޑިދޫ، އަލިވާގެ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އާމިރު، ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުކަމުގެ މަޤާމަށް 24 ފެބްރުވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ ޢައްޔަނުކޮށްފައެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

102_20210823.pdf