ސަރކިއުލަރ / ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

03/10/2023

ސުމައިނާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 03 އޮކްޓޫބަރު 2023 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ސުމައިނާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. 

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-10-03_CIR_19_AishathSumainaIsthiufa.pdf