ސަރކިއުލަރ / ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

20/08/2023

ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ފަނޑިޔާރުގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން އެ ފަނޑިޔާރު މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކޯޓު 20 އޮގަސްޓް 2023 އިން ފެށިގެން ބަދަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 

ފ.ފީއަލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ހދ.ނޮޅިވަރަން / ދޯދި، އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިޔާޒް، ފ.ބިލެތްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-08-20_CIR_17_Transfer-AhmedNiyaz_raees signed.pdf