ޚަބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ އަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު ހަމަޖެއްސުން

01/02/2021

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގައި އޮންނަ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް އެ ފެކަލްޓީން އެދިވަޑައިގެންފައި ވާތީ މި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު އެ ކޮމިޓީއަށް ހަމަޖެއްސުމަށް  31...

ބ.އޭދަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛާ އުއްމުކުލްޘޫމް އަބޫބަކުރު ދ.ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުން

26/01/2021

ބ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ ހިންގެވުމާ ވަގުތީ ގޮތުން ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ބ.އޭދަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛާ އުއްމުކުލްޘޫމް އަބޫބަކުރު، “ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން މަސައްކަތްކުރަމުން އައި ކޯޓާ އެއް ދަރަޖައެއްގެ އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު”ގެ ދަށުން...

5 ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން

25/01/2021

މި ކޮމިޝަންގެ މައްސަލަ ބެލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމިޓީން ތިރީގައިވާ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރަން ނިންމާފައިވާތީ، އެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީ އެކުލަވާލިއެވެ. އެގޮތުން، ސ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބޭއްވެވި ޝަރީޢަތުގެ މަޖްލިހެއް ނިމުނީކަމަށް...

ހއ.ހޯރަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ތަހްޤީޤު ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން

24/01/2021

ހއ.ހޯރަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝަރީފް ތަނާޒުލްވާން ޖެހޭ މައްސަލައަކުން ތަނާޒުލް ނުވެ އެ މައްސަލަ ހިންގައި ނިންމިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް 13 ޖަނަވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ކޮމިޝަންގެ މި އަހަރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާގައި ނިންމައި، އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް...

ދެ ޤާޟީއެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ތަހްޤީޤު ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން

14/01/2021

13 ޖަނަވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭ ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަންގެ މައްސަލަ ބެލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމެޓީން ނިންމާފައިވާތީ ތަޙްޤީޤް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވުނެވެ. ސިވިލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ތަންފީޛީ ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ހިމެނޭ...

ސ.މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ނަފީސް ޙުސައިންގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ތަހްޤީޤު ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން

11/01/2021

ސ މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ދައުވާ ލިބުނު ފަރާތަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ޤަޟިއްޔާ ބެއްލެވި ސ.މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ނަފީސް ޙުސައިން ނުދެއްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ތަހްޤީޤްކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ މައްސަލަ...

މަޑަވެލި މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛް ޝާޠިރު ޙަސަންއާ ބެހޭގޮތުން ތަޙްޤީޤުކުރި ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމުން

30/12/2020

ޤާނޫނު  ނަންބަރު  2008/10  (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ  22-1  ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގެ ދަށުން 26 ނޮވެމްބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހު ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ނޯޓިސްދީފައިވާ މަޑަވެލި ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ އަލްއުސްތާޛު ޝާޠިރު ޙަސަންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ، ތަޙްޤީޤުކުރެވި އެމައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް 28 ޑިސެންބަރު 2020...

ބ.ގޮއިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނިޝާރުގެ ސުލީކީ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ތަހްޤީޤް ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން

30/12/2020

ބ.ގޮއިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނިޝާރު އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ކޯޓަށް ގަވާއިދުން ނުނިކުންނަވައި އެހެން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކަށް ނިކުންނަވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ތަހްޤީޤްކުރުމަށް މި ކޮމިޝަންގެ މައްސަލަ ބެލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމެޓީން ނިންމާފައިވާތީ، އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛް...

ބ.ގޮއިދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނިޝާރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ތަހްޤީޤް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން

27/12/2020

ބ.ގޮއިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނިޝާރުއާ ވިޔާފާރީގެ ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތަކަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ބ.ގޮއިދޫ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ޤަޟިއްޔާއެއް ބެލުމުން ތަނާޒުލު ނުވެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނިޝާރު އެ ޤަޟިއްޔާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި، އެ ޤަޟިއްޔާ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ވެސް...

04 ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއަކަށް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަނުކުރުން.

24/12/2020

ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާނުގެ ދަށުން  އެމަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލް ބޭފުޅެއް ހޮވުމަށްޓަކައި އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު 4 ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއަކަށް ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަންކުރަން 2020 ޑިސެމްބަރު 22ގައި ބޭއްވި މި ކޮމިޝަންގެ 99 ވަނަ...

ނޫސްބަޔާން: ނ.ޅޮހީ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަސަން މަނިކުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ތަހްޤީޤް ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން

20/12/2020

ނ. މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ޙަޟާނާތުގެ މައްސަލައިގައި، ދަޢުވާކުރި ފަރާތާ ކުއްޖާ ހަވާލުކުރުމަށް ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެ، އެ އަމުރު ހައިކޯޓުން ބާތިލްކުރުމުންވެސް، ކުއްޖާ ކުރިން ހުރި ހާލަތަށް ރުޖޫޢަކުރުމެއް ނެތި، ދަޢުވާކުރި ފަރާތުން ބޭނުންވި މަޤްޞަދު ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް މައްސަލައިގެ ޙާލަތު ދަމަހައްޓައި، މައްސަލަ...

ނޫސްބަޔާން: ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ލަސްވާކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބެލުމުގައި މި ކޮމިޝަނުން ޢަމަލްކުރާނެ މިންގަނޑު އާންމުކުރުން

10/12/2020

ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގައި، ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކުމެ އެފަނޑިޔާރަކު ބެލުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ މައްސަލަތައް ލަސްނުކޮށް ބަލައި ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު، މައްސަލަތަށް ލަސްނުކޮށް ނިންމުމުގައި ފަނޑިޔާރުގެ ޒިންމާ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އަދާކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމުގައި...

Page 9 of 38