ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ގަވާއިދު ޝަކުވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ގުޅުއްވާ
ޚަބަރު

ފަނޑިޔާރުންގެ ޕަރފޯމަނސް އިވަލުއޭޝަންގެ ޕައިލެޓް މަސައްކަތް އަމަލީގޮތުން ފެށުން

07/12/2021

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއް ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 2021 ނޮވެންބަރު 30 ވަނަ ދުވަހުވަނީ ފަށާފައެވެ. މި މަސައްކަތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރުދުވަހު ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރެއް...

ލ.މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް މާހިރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤްކުރަން ނިންމުން

24/11/2021

ލ.މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް މާހިރު ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާއި ޙިލާފަށް މަސްލަހަތު އޮތްކަން ހާމަނުކުރައްވައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކުރައްވަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ "މައްސަލަ ބެލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމިޓީ" އިން ނިންމާފައިވާތީ، 2021 ނޮވެމްބަރ 17 ވަނަ...

ފެމިލީ ކޯޓަށް 02 ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

24/11/2021

ފެމިލީ ކޯޓަށް 02 ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށްޓަކައި، އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު، ނަޝީދީހިޔާ، އއ. ފެރިދޫ، އަލްއުސްތާޛާ ޒަޢީމާ ނަޝީދު އަބޫބަކުރު އަދި މ.ވިލުފުށީގެ، ކ.މާލެ...

އަލްއުސްތާޛާ އުއްމުކުލްޘޫމް އަބޫބަކުރު ހުންނެވި ދ.ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމު ހުސްވުން

24/11/2021

ދ.ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛާ އުއްމުކުލްޘޫމް އަބޫބަކުރުއާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވުނު މައްސަލައެއް ބެލިބެލުމުން، ދ.ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛާ އުއްމުކުލްޘޫމް އަބޫބަކުރުގެ ސާބިތު ދަރަންޏެއް ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް އަދާކޮށްފައިނުވާކަން އެނގެން...

ފ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަމީދުގެ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމުން

23/11/2021

ޤާނޫނު  ނަންބަރު  10/2008  (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ  22-1  ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގެ ދަށުން  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު 2019/105 ނަންބަރު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 2019 ނޮވެމްބަރު 26 ވަނަ ދުވަހު ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ނޯޓިސްދީފައިވާ ފ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަމީދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ،...

ފ.ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް މޫސާގެ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމުން

23/11/2021

ޤާނޫނު  ނަންބަރު  10/2008  (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ  22-1  ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގެ ދަށުން  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު 2019/ 105ނަންބަރު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 2019 ނޮވެންބަރު 26 ވަނަ ދުވަހު ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ނޯޓިސްދީފައިވާ ފ.ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް މޫސާގެ ސުލޫކީ...

ފެމެލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ ޢަދީބުއާ މެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމުން

23/11/2021

ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހުޅުނު މައްސަލައެއް ބަލައި ޙުކުމްކުރުމުގައި، މައްސަލަ ބެއްލެވި ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ ޢަދީބު ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުވެފައިވާތީ، ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ ޢަދީބުގެ މި ޢަމަލަކީ، ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ 6.4 އަދި 6.5 އާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ޢަމަލަކަށްވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ...

ބ.ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަޙުމަދު ލަޠީފުގެ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމުން

22/11/2021

ޤާނޫނު  ނަންބަރު  10/2008  (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ  22-1  ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގެ ދަށުން  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު 2019/108 ނަންބަރު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 2019 ނޮވެންބަރު 26 ވަނަ ދުވަހު ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ނޯޓިސްދީފައިވާ ބ.ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަޙުމަދު ލަޠީފުގެ ސުލޫކީ...

ސ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު ހާޝިމްއާ މެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމުން

22/11/2021

ސ.ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކެއްގެ ޚަޞްމަކާއި އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު ހާޝިމު ސ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބައްދަލުކޮށްފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވެފައިވާތީ، އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު ހާޝިމުގެ މި ޢަމަލަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/13...

ބ.ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަޙްމަދު ލަޠީފު ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ނިންމުން

18/11/2021

ބ.ތުޅާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ޖިނާޢީ 05 މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމަކާ އޮންނަ ގުޅުމަކާ ގުޅިގެން ކަމަށްބުނެ އެ މައްސަލަތައް ބެލުމުން އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަޙުމަދު ލަޠީފު ތަނާޒުލްވެ، ހަމަ އެ ޚަސްމާ ގުޅޭގޮތުން ބ.ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް ބެލުމުން އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަޙްމަދު ލަޠީފު...

ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭ

18/11/2021

ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރައްވާ މެޖިސްޓްރޭޓަކީ މެޖިސްޓްރޭޓް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓުގައި ހުންނަވައިގެން އެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ ބައެއްކަމަށާއި، އެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރެއްވުމަށް ދާއިރާގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށު ކޯޓަށް ބަދަލުވެވަޑައިގަންނަވަން ލާޒިމް...

ނޫސް ބަޔާން

04/11/2021

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގ ތަކެއް ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާގައި ދައުރުވި އޯޑިއޯތަކުގެ ފޮރެންސިކް އެނާލިސިސްއިން، އެ އޯޑިއޯތަކުގައި ހިމެނޭ އޯޑިއޯއެއްގައިވާ އަޑާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ފާއިޒު ރަޝާދުގެ އަޑާ ދިމާވާކަމަށް ޙަވާލާދެވުނު އޯޑިއޯ އެނާލިސިސްގައި ކަނޑައަޅާފައި ވާތީ މި...

Page 9 of 42