ޚަބަރު

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަޢީމުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤްކުރަން ނިންމުން

19/04/2022

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަޢީމު ފަނޑިޔާރުންގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގްރޫޕެއްގައި ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖެއްގައި، ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކާ ޚިލާފުވާފަދަ ބަސްތަކެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާތީ، މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުޤީޤުކުރުމަށް  2022 އޭޕްރީލް 17 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ކޮމިޝަނުގެ...

ހދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަލީ އާދަމްއާމެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އެޅުން

18/04/2022

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/13 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު)ގެ 10 ވަނަ މާއްދާއާއި، ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ 4.5.4 ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަލީ އާދަމް ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުފައްދައި އެ ޖަމްޢިއްޔާގައި އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަލީ އާދަމް ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާކަން ސާބިތުވާ ހިނދު، އަދި، ތަފްރީޤް ކޮށްފައިވާ...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ސަމީރު ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުން

17/04/2022

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ސަމީރު 2022 އޭޕްރީލް 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމުން ވަނީ އިސްތިއުފާދެއްވާފައެވެ. ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ސަމީރު ވަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުގެ މަގާމުން ވެސް...

ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަނު ކުރުން

30/03/2022

ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛާ ހުޒައިފާ މުޙައްމަދު ޢައްޔަންކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފިއެވެ. މިއަދު ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، މި ބޭފުޅާއަށް ފަތްކޮޅު އެރުއްވީ، ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ޙުސެއިންނެވެ. ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީކަމަށް...

15 ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމުން

29/03/2022

ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެޅުއްވި ޚާއްސަފިޔަފަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު ބަންދު ކުރަން ނިންމަވައި ނެރުއްވި ދެންނެވުމުގައި، ސަރުކާރު ބަންދުކުރައްވާ މުއްދަތުގައި މެދިކެނޑުމެއްނެތި ރައްޔިތުންނަށް ޙިދުމަތް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް...

ޑްރަގް ކޯޓުގެ (ކުރީގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ) ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ސަމީރުއާ މެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމުން

27/03/2022

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައެއްގެ މުއްދަތު މަޖިލީހުގައި، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އެ ޢަމަލަކީ ވަރަށް އާދައިގެ ކަމެއްކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކަވާފައިކަމަށާއި ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ނިންމެވީ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނޫސްތަކުގައި އެ ވާހަކަ ޖަހާނެތީކަމާއި އަބަދުވެސް ގޯސްވެފައި...

03 ދާއިރާއަކަށް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން އައްޔަނު ކުރުން

27/03/2022

03 ދާއިރާއަކަށް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން އައްޔަނު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މިއަދު ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، މި ބޭފުޅުންނަށް ފަތްކޮޅު އެރުއްވީ، ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛާ ހިސާން...

ޏ.ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަޙްމަދު އަކްރަމްގެ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމުން

23/03/2022

ޤާނޫނު  ނަންބަރު  10/2008  (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ  22-1  ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގެ ދަށުން  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު 2021/14 ނަންބަރު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 2021 އޮކްޓޫބަރު 12 ވަނަ ދުވަހު ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ނޯޓިސްދީފައިވާ ޏ.ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަޙްމަދު އަކްރަމްގެ ސުލޫކީ...

ސިވިލް ކޯޓްގެ ޤާޟީ ޙަސަން ފަހީމް އިބްރާހީމްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤްކުރަން ނިންމުން

23/03/2022

ފަނޑިޔާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައާއި މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން ނުދީ، ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް، 2022 މާރިޗް 16 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ކޮމިޝަނުގެ މިއަހަރުގެ 18 ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމައި، ސިވިލް ކޯޓްގެ ޤާޟީ ޙަސަން ފަހީމް އިބްރާހީމްގެ ސުލޫކީ...

ގއ.ކޮނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ނިންމުން

16/03/2022

ގއ.ކޮނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް، މުހައްމަދު އިބްރާހީމްގެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާތީ އެ މައްސަލައިން ތަނާޒުލުވުމުމަށްފަހު، އެމައްސަލާގައި ދަޢުވާލިބޭފަރާތުގެ ވަކީލުންނަށް ފޮނުވާފައިވާ ކޯޓު އަމުރުތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްކަމާއި، އަމުރުތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް އެ...

ރ.އިންނަމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަޝީދުގެ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމުން

10/03/2022

ޤާނޫނު  ނަންބަރު  10/2008  (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ  22-1  ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގެ ދަށުން  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު 2021/12 ނަންބަރު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 2021 ފެބްރުއަރީ 23 ވަނަ ދުވަހު ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ނޯޓިސްދީފައިވާ ރ.އިންނަމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަޝީދުގެ...

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛާ ރިޒްމިނާ އިދްރީސްގެ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމުން

10/03/2022

ޤާނޫނު  ނަންބަރު  10/2008  (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ  22-1  ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގެ ދަށުން  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު 2021/14 ނަންބަރު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 2021 މާރިޗު 29 ވަނަ ދުވަހު ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ނޯޓިސްދީފައިވާ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛާ ރިޒްމިނާ އިދްރީސްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ، ތަޙްޤީޤްކުރެވި...

Page 6 of 41