ޚަބަރު

ނ.ޅޮހީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަޙްމަދު ޙަސަން މަނިކުއާ މެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމުން

25/05/2021

ނ.ޅޮހީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ 2 ޤަޟިއްޔާއަކުން އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަޙްމަދު ޙަސަން މަނިކު ތަނާޒުލްވެފައި ވަނީ ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ 35 ވަނަ މާއްދާއާއި، އެ މާއްދާގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގައި އަދި އެ ނޫންވެސް ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤަވާއިދެއްގައި، ފަނޑިޔާރަކާއި ޙަވާލުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ބެލުމުން ތަނާޒުލްވެވޭނެ ކަމަށް...

2 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ބޭފުޅުން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުން

25/05/2021

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާނުތަކުގެ ދަށުން އެމަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 2 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވި 2 ބޭފުޅުން މަޤާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު އޮންލައިންކޮށް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މިއަދު މަޤާމުގެ...

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢިލް ރަޝީދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުން

23/05/2021

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 636/Cr-C/2019، 637/Cr-C/2019، 638/Cr-C/2019، 639/Cr-C/2019، 640/Cr-C/2019، 641/Cr-C/2019 އަދި 642/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާތައް ހިންގައި ނިންމުމުގައި އެ ޤަޟިއްޔާތައް ބެއްލެވި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ޢަމަލުކޮށްފައި ވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/12 (ޖިނާޢީ އިޖުރާޢަތުގެ ޤާނޫނު)ގެ 13 ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާޢަތްތަކާ...

ނޫސްބަޔާން: ގއ.ކޮނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކުރަން ނިންމުން

24/03/2021

ގއ.ކޮނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކޯޓުތަކަށް ދަތުރު ކުރަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށާއި، ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއަށް އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށާއި، ކޯޓުގެ...

ނޫސްބަޔާން: 05 ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓަކަށް ފަތްކޮޅު ޙަވާލުކުރުން

18/03/2021

2020 ޑިސެންބަރު 22 ގައި ބޭއްވި މި ކޮމިޝަނުގެ 99 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި 04 ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއަކަށް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން 2021 ޖަނަވަރީ 03 ން ފެށިގެން އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަނީ ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުކަން ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ. އަދި 2021 ފެބުރުއަރީ 10 ގައި ބޭއްވި މި ކޮމިޝަނުގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި 01...

ނޫސްބަޔާން: ލ.ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މެޖިސްޓްރޭޓަކު ޢައްޔަންކުރުން

18/03/2021

ލ.ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މެޖިސްޓްރޭޓަކު ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށްޓަކައި، އެ މަޤާމަށް ކުރި މަތިލި ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު، ލ. މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ލ.އިސްދޫ ބީޗްރެސްޓް...

ނޫސްބަޔާން: 17 ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބަލަން ނިންމުން

24/02/2021

ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަން ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް ފެތުރެމުންދާތީ، އެ ބަލި ފެތުރުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި 18 މާރިޗު 2020 ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެޅުއްވި ޚާއްސަފިޔަފަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި 19 މާރިޗު 2020 އިން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ކުރަން ނިންމަވައި ނެރުއްވި ދެންނެވުން ނަންބަރު 8/2020 ގައި ސަރުކާރު...

ނޫސްބަޔާން: ގއ. ނިލަންދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޢަބްދުލްޙަކީމާ މެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމުން

18/02/2021

ގއ. އަތޮޅު ލީގް ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ކުޅުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނިކޮށް މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދަނީ މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ގއ.ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި، ވަގުތީ އަމުރެއްނެރެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގެ ކުޅުން ހުއްޓުވާފައިވާ މައްސަލާގައި،...

ނޫސްބަޔާން: ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ސަޢީދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރަން ނިންމުން

17/02/2021

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ ޤަޟިއްޔާތަކެއްގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ފުރުން މަނާކުރުމަށް ނެރެފައިވާ އަމުރު ބާޠިލުކުރުމަށް އެ ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ސަޢީދު އަމުރު ނެރުމުގައި، ފާޅުކަންބޮޑުގޮތެއްގައި ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުތަކާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވުމާއި، އެ އަމުރު...

ނޫސްބަޔާން: ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އާމިރު ޢައްޔަނުކުރުން

13/02/2021

މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު  17 ) (IUL)195-C/1/2021/2ޖަނަވަރީ 2021 ( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދ.ބަނޑިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އާމިރު، މިމަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް “ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ކޮމިޝަނަށް...

Page 5 of 35