ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ގަވާއިދު ޝަކުވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ގުޅުއްވާ
ޚަބަރު

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ރިވިއުކޮށް އަލުން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ

10/03/2011

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ރިވިއުކޮށް، އަލުން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. އެގޮތުން އަލަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑާ ގުޅޭގޮތުން 9 މާރޗް 2011 ގައި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި  މެމްބަރުން ބަހުސްކުރެއްވުމަށްފަހު، ނިންމެވީ  ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ސިވިލް ސަރިވިސް...

ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ޔޫއެންޑީޕީގެ އެހީގެ ދަށުން އޮސްޓްރޭލިޔާ ޕްރޮފެސަރެއް ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަން ފައްޓަވައިފި

10/03/2011

ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ޔޫއެންޑީޕީގެ އެހީގެ ދަށުން އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ރިޓަޔަރޑް ފަނޑިޔާރެއްކަމުގައި ޕްރޮފެސަރ މެރީކެލަމް ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވައެވެ. މިއީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނާ ޔޫއެންޑީޕާއާއެކު ކުރެވިފައިވާ މަޝްވަރާތަކުގެ މަތިން ކުރިއަށް...

ހދ.ކުމުންދާ ކޯޓް ބަންދުކުރި މައްސަލަ ބައްލަވައިދިނުމަށް މޯލްޑިސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި އެދެފި

23/02/2011

ހދ. ކުމުންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅާ، ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ނިކުމެ ކޯޓުބަންދުކުރުމާ ގުޅިގެން، އެކަން ބަލައިދިނުމަށާއި، އެކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، މެޖިސްޓްރޭޓަށް އެފަރާތްތަކުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް، މޯލްޑިސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ކޮމިޝަންގެ...

ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު އެކުލަވާލައިފި

23/02/2011

ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރ ޖެނެރަލް ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު، އިންޓަވިއު ޕެނަލުން އެކުލަވާލައިފިއެވެ. މިއުޞޫލުގައި ވާގޮތުން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޝަރުޠުހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓެއް އިންޓަވިއު ޕެނަލުން ކަނޑައެޅުމާއި، އިންޓަރވިއު ޕެނަލުން ފާސްކުރާ ލިސްޓް އެއީ...

ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު ކުރެވޭނެ ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާކަމެއް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވައިފި

21/02/2011

ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮއްފައިވާގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުން ކުރެވޭނެ ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާކަމެއް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން...

ކޮމިޝަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ޔޫއެންޑީޕީއާ މަޝްވަރާކޮށްފި

21/02/2011

ކޮމިޝަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ކުރިން ޔޫއެންޑީޕީއާއެކު ކޮމިޝަނުން މަޝަވަރާކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޔޫއެންޑީޕީން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއެކު މަޝްވަރާބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޔޫއެންޑީޕީގެ...

ނ. ލަންދޫ ކޯޓްގެ މެޖިސްޓްރޭޓާއި އއ. ފެރިދޫ ކޯޓުގެ ސީނިއަރ މެޖިސްޓްރޭޓް ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވައިފި

01/02/2011

ނ. ލަންދޫ ކޯޓްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްޞަމަދު ރަޝާދާއި އއ. ފެރިދޫ ކޯޓުގެ ސީނިއަރ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ތައްޚާން ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވާފިއެވެ. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްޞަމަދު ރަޝާދު 30 ޖަނަވަރީ 2011 ގައި ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވާފައިވުމާއި އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް...

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް 05 ބޭފުޅަކު ކޮމިޝަން ކަނޑައަޅުއްވައިފި

19/01/2011

ހައިކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީން މާކްސް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ތަރުތީބުން ވޯޓަށް އައްސަވާ 05 ބޭފުޅަކު ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް 19 ޖަނަވަރީ 2011 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ކޮމިޝަނުންގެ ޖަލްސާއިން ކަނޑައަޅުއްވާ، ފާސްކުރައްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް...

ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރައިގެ އާ އޮނިގަނޑަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވައިފި

19/01/2011

ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައްް 28 ޑިސެމްބަރ 2010 ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 10 ޑިސެމްބަރ 2010 އިން ފެށިގެން، މުސާރައިގެ އާ އޮނިގަނޑަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައި، އެކަން ކޯޓުތަކަށް އަންގަވައި ސަރކިއުުލަރއެއް ނެރުއްވައިފިއެވެ. ކޮމިޝަނުން މިކަން މިގޮތަށް ނިންމެވީ 18 ޖަނަވަރީ 2011 ވަނަ...

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތުހަމަވާކަމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއުކުރައްވައިފި

16/01/2011

ހައިކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތުހަމަވާކަމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއުކުރައްވާފިއެވެ. 15 ޖަނަވަރީ 2011 ވަނަ ދުވަހުން ހެނދުން 9:00 ން ރޭގަނޑު 20:30 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިއަ މި އިންޓަވިއުގައި  06 ދާއިރާއަކުން  ސުވާލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި...

ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާއި ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި ދާއިރާގެ އިސްމެޖިޖިސްޓްރޭޓުންނާއި ސްޕީރިޔާ ކޯޓު އިސް ޤާޟީން 12 ޖަނަވަރީ 2011 ގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއިން ކަނޑައަޅާނެ އުސޫލު ފާސްކޮށްފި

12/01/2011

ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާއި ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި ދާއިރާގެ އިސްމެޖިޖިސްޓްރޭޓުންނާއި ސްޕީރިޔާ ކޯޓު އިސް ޤާޟީން 12 ޖަނަވަރީ 2011 ގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާއިން ކަނޑައަޅާނެ އުސޫލް ފާސްކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ކޯޓު އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން ކަނޑައަޅާނީ އެކޯޓެއްގައި އެންމެ މެޖިސްޓްރޭޓަކު...

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތަކަށް އެލަވަންސް ދިނުން

12/01/2011

2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން އެބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޖަލްސާތަކަށާއި ކޮމެޓީތަކަށް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު JSC/09/09 ނިންމުމުގެ ދަށުން މެމްބަރުންނަށް ދަނީ ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތަކަށް އެލަވަންސް ދެމުންނެވެ. އެގޮތުން މިއަދާ ހަމައަށްވެސް މި ނިންމުމުގެ ދަށުން ދެމުންގެންދާ...

Page 41 of 42