ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ގަވާއިދު ޝަކުވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ގުޅުއްވާ
ޚަބަރު

ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވުނު ބޭފުޅުންނާ އިންޓަވިއުކުރުން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތައް ހަމަޖައްސައިފި

29/08/2011

ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވުނު ބޭފުޅުންނާ އިންޓަވިއުކުރުން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތައް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ސުޕްރީއާ ކޯޓްތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ނެގުމަށް އެކުލައްވާލާފައިވާ ޕެނަލުން ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ...

ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވުނު ބޭފުޅުންނާ އިންޓަވިއުކުރުން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތައް ހަމަޖައްސައިފި

29/08/2011

ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވުނު ބޭފުޅުންނާ އިންޓަވިއުކުރުން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތައް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ސުޕްރީއާ ކޯޓްތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ނެގުމަށް އެކުލައްވާލާފައިވާ ޕެނަލުން ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ...

16 ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 17 ފަރާތަކުން ކުރިމަތި ލައިފި

25/08/2011

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކުގެ ތެރެއިން 16 ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 17 ފަރާތަކުން ކުރިމަތި ލައިފިއެވެ. އަތޮޅުތެރޭގެ 16 ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރެޓް ކޯޓަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް 2011 ޖުލައި 25 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ 17 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު...

ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް އަވަހަށް ނިންމުމަށްޓަކައި ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު، ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ހެޔޮބަދަލުތަކެއް އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭ

23/08/2011

ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް އަވަހަށް ނިންމުމަށްޓަކައި ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު، ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ހެޔޮބަދަލުތަކެއް އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އަދި ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް އަވަހަށް ނިންމުމަށްޓަކައި، ކޮމިޝަންގެ...

ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތު ޗެކްކުރުމާއި ޝޯޓްލިސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަދޭ

22/08/2011

ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގެ ދަށުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ 47 ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތު ޗެކުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޕެނަލުން މިހާރު ގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މި ޕެނަލުން...

ސުޕީރިޔާ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލައި، އެކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފި

06/07/2011

ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ފަނޑިޔާރުން މަދުވުމާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކަށާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޕެނަލުން ސުޕީރިޔާ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޤަވާއިދެއް ކަނޑައަޅާ...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރައްވައިފި

04/07/2011

ދިވެހިރާއްޖޭ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހަމަޖެއްސުމާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ އަދަދު ކަނޑައަޅެމުގައި ބަލަންވާނެ އުސޫލެއް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 3 ޖުލައި 2011 ވަނަދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ކޮމިޝަންގެ މިއަހަރުގެ 75 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފިއެވެ. މި ފާސްކުރެވުނު...

ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކާ، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ފަނޑިޔާރުން މަދުވުމާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ޕެނަލެއް އެލުލަވައިލައްވައިފި

02/07/2011

ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ފަނޑިޔާރުން މަދުވުމާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ސުޕްރީމްކޯޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށާއި ކޮމިޝަންގައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކަށާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް...

ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތައް އަވަހަށް ބަލައި ނިންމުމަށް ގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވައިފި

10/05/2011

2011 މެއި 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިމާއެކު، ކޮމިޝަނަށް މިހާތަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކާ އަދި ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ލީގަލް ސެކްޝަނުން ދިރާސާކޮށް، ހަފުތާއަކު މަދުވެގެން 10 ޝަކުވާ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޝަންގެ 56 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން...

ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުއްވައިފި

28/04/2011

ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަނުކުރެއްވި އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި  މިއަދު (28 އޭޕްރީލް 2011) ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމަށް ކޮމިޝަނުން އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު...

ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފް ހަމަޖައްސަވައިފި

26/04/2011

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 26 އެޕްރީލް 2011 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ (މިރޭ) ބޭއްވި ކޮމިޝަންގެ 54 ވަނަ ޖަލްސާއިން ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙުމަދު ޝަރީފު ހޮއްވަވާފިއެވެ. އެމަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛު އަޙުމަދު ޝަރީފު ހޮއްވެވީ މިކަމަށްޓަކައި ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ހައިކޯޓުގެ...

Page 39 of 42