ޚަބަރު

ހައިކޯޓު ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ބޭފުޅުން ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރަނީ

22/12/2010

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ބެންޗު އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާގުޅިގެން ހައިކޯޓް ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ބޭފުޅުން، ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައިވާ ތަންތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުން...

12 ޑިސެމްބަރ 2010 އިން 16 ޑިސެމްބަރ 2010 އަށް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމެޓީތަކުގެ ސްޓޭޓަސް

16/12/2010

12ޑިސެމްބަރ 2010 އިން 16 ޑިސެމްބަރ 2010 އަށް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމެޓީތަކުގެ ސްޓޭޓަސްއަށް ބަލާއިރު، މި ހަފުތާގައި ބޭއްވިފައިވަނީ އެންމެ ޖަލްސާއެކެވެ. އެއީ 16 ޑިސެމްބަރ 2010 ގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާއެވެ. 16ޑިސެމްބަރ 2010 ގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވަނީ ހައިކޯޓު...

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 8 އަދި 9 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޓީ އަދި ކޮމިޝަން ޖަލްސާ

09/12/2010

8 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި ބޭއްވުނު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރުމަށް އެކުލަވާލި ޕެނަލްގެ ބައްދަލުވުން ކޯރަމް ހަމަނުވުމުން ވަނީ ކެންސަލްވެފައެވެ. މިބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެ ކަމަށް ދެންނެވީ1.    ޑރ އަޙްމަދު ޢަލީ ސަވާދު2.    އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު މި ކޮމިޓީ...

ކޮމިޝަން ޖަލްސާ 5 ޑިސެމްބަރު 2010

05/12/2010

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 5 ޑިސެމްބަރު 2010 ވަނަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލްވެއްޖެ. މިބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވީ1.      އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙްމާން 2.      އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން 3.      އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު މި ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ...

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 1 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން އަދި ކޮމިޝަން ޖަލްސާ

12/01/2010

1 ޑިސެމްބަރު 2010 ވަނަ ދުވަހު 13:00 ގައި ބޭއްވި ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އުފެއްދި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ ކެންސަލްވެފައެވެ. މިބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވީ1. އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު 2. އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު...

Page 38 of 38