ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ގަވާއިދު ޝަކުވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ގުޅުއްވާ
ޚަބަރު

“އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް ވަކިވާން ބޭނުން ފަނޑިޔާރުންނަށާއި 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށް އިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު” ފާސްކޮށްފި

17/11/2011

“އުމުރުން 55 އަހަރު ވުމުން އަމިއްލައަށް ވަކިވާން ބޭނުން ފަނޑިޔާރުންނާއި، އުމުރުން 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށް އިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު” މިއަދު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށް ޢާއްމުކޮށްފިއެވެ.މި ޤަވާޢިދު ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްwww.jsc.gov.mv އިން...

ފަނޑިޔާރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި، އަމިއްލަ މަސްލަޙަތާއި ތަޢާރުޒްވާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޤަވާޢިދު ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފި

02/11/2011

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 21 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 4 ވަނަ ނަމްބަރުގައި ބުނެފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި، އަމިއްލަ މަސްލަޙަތާއި ތަޢާރުޒްވާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޤަވާޢިދު ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރައްވައިފިއެވެ. މި ޤަވާއިދު ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރައްވާފައިވަނީ 27 އޮކްޓޯބަރު 2011 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު އަދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންހުރި ޤަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމިހުރި ޤަވާއިދުތައް ހެދުމަށް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ކޮންސަލްޓެންސީ (އީ.ޓީ.ސީ) އާ ހަވާލުކޮށްފި

02/11/2011

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު އަދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންހުރި ޤަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމިހުރި ޤަވާއިދުތައް ހެދުމަށް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ކޮންސަލްޓެންސީ (އީ.ޓީ.ސީ) އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން އީ.ޓީ.ސީއާ ހަވާލުކުރި ޤަވާއިދުތަކުގެ...

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުޢިއްޒު ކަނޑައަޅުއްވައިފި

10/10/2011

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނާއިބުރައީސަކު ހޮވުމަށް ކޮމިޝަންގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ނެގުނު ސިއްރުވޯޓުން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުޢިއްޒު އެ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވުނު ކޮމިޝަންގެ 103 ވަނަ ޖަލްސާގައި ނާއިބުރައީސަކު ހޮވުމަށް މެންބަރުންނަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން...

ޖުޑީޝަލް ހަތަރު ދާއިރާއެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބަދަލުގެންނަވައިފި

02/10/2011

ޖުޑީޝަލް ހަތަރު ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބަދަލުގެންނަވައިފިއެވެ. އެގޮތުން އެ ބޭފުޅުން ކަނޑައެޅުއްވި ކޯޓުތަކާއި ދާއިރާތައް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.   1- ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ހދ. ވައިކަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސް...

ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ސިވިލްކޯޓުން ނެރެފައިވާ ވަގުތީ އަމުރު ބާޠިލްކޮށް، އަދި މި މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޙުތިޞާސް އެކޯޓަށް ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވައިފި

29/09/2011

ސުޕީރިއާރކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުން ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދު،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމަށް ބުނެ، ސިވިލްކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ ސިވިލްކޯޓުން ބެލޭނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށާއި އަދި މި މައްސަލާގައި ސިވިލްކޯޓުން ކޮމިޝަންގެ...

އާބާދީގައި 500 މީހުން ހަމަނުވާ ރަށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ތިއްބެވި މެޖިސްޓްރޭޓުންނަކީ އެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވައިފި

22/09/2011

  އާބާދީގައި 500 މީހުން ހަމަނުވާ ރަށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ތިއްބެވި މެޖިސްޓްރޭޓުންނަކީ އެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވައިފިއެވެ. ކޮމިޝަނުން މިގޮތަށް ނިންމެވީ ކޯޓްތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 64 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 67 މާއްދާގެ (ނ) ގެ...

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގެ ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙުމާން ހަމަޖެއްސަވައިފި

21/09/2011

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގެ ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙުމާން ހުންނަވާ ގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވީ ކުރިން މި މަޤާމު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދެވި ޑރ.އަފުރާޝީމް ޢަލީ...

ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

15/09/2011

ސިވިލް ކޯޓުގެ ވަގުތީ އަމުރަކީ އެއަމުރާ ގުޅޭ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ސިވިލް ކޯޓަށް އޮތްކަމަށް ނިންމަވާފައި ވީހިނދު، އެއަމުރު އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވުމުން، އެމައްސަލައާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅުއްވައި ޙުކުމެއް ކުރެވުމުގެ ކުރިން ސިވިލް ކޯޓަށް...

ސިވިލް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ވަގުތީ އަމުރު އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެކޯޓުން ބަލައިގެންފި

13/09/2011

ސުޕީރިއާރ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުން ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދު،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ކަމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފުކަމަށް ބުނެ، ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި، ސިވިލް ކޯޓުން އެމައްސަލަ ބެލުމަށް ނިންމަވައި ނެރުއްވި ވަގުތީ އަމުރު ހައިކޯޓުގައި...

ނޫސް ބަޔާން

10/09/2011

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 141 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި އަމިއްލަ ފަރުދަކުވިޔަސް، ދައުލަތުގެ ކަމެއް ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި މީހަކުވިޔަސް، ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތާބެހި ނުފޫޒުފޯރުވައި ހަދައިގެން ނުވާނެކަމަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ހަމައެމައްދާގެ (ރ) ގައި ކޯޓުތަކުގެ މިނިވަންކަން...

ނޫސް ބަޔާން

08/09/2011

ސުޕީރިއާރ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުން ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދު،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ކަމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފުކަމަށް ބުނެ، ސުޕީރިއާރ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި މިހާރު ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން ބައެއް...

Page 38 of 42