ޚަބަރު

ޖުޑީޝަލް ހަތަރު ދާއިރާއެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބަދަލުގެންނަވައިފި

02/10/2011

ޖުޑީޝަލް ހަތަރު ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބަދަލުގެންނަވައިފިއެވެ. އެގޮތުން އެ ބޭފުޅުން ކަނޑައެޅުއްވި ކޯޓުތަކާއި ދާއިރާތައް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.   1- ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ހދ. ވައިކަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސް...

ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ސިވިލްކޯޓުން ނެރެފައިވާ ވަގުތީ އަމުރު ބާޠިލްކޮށް، އަދި މި މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޙުތިޞާސް އެކޯޓަށް ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވައިފި

29/09/2011

ސުޕީރިއާރކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުން ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދު،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމަށް ބުނެ، ސިވިލްކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ ސިވިލްކޯޓުން ބެލޭނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށާއި އަދި މި މައްސަލާގައި ސިވިލްކޯޓުން ކޮމިޝަންގެ...

އާބާދީގައި 500 މީހުން ހަމަނުވާ ރަށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ތިއްބެވި މެޖިސްޓްރޭޓުންނަކީ އެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވައިފި

22/09/2011

  އާބާދީގައި 500 މީހުން ހަމަނުވާ ރަށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ތިއްބެވި މެޖިސްޓްރޭޓުންނަކީ އެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވައިފިއެވެ. ކޮމިޝަނުން މިގޮތަށް ނިންމެވީ ކޯޓްތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 64 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 67 މާއްދާގެ (ނ) ގެ...

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގެ ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙުމާން ހަމަޖެއްސަވައިފި

21/09/2011

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގެ ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙުމާން ހުންނަވާ ގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވީ ކުރިން މި މަޤާމު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދެވި ޑރ.އަފުރާޝީމް ޢަލީ...

ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

15/09/2011

ސިވިލް ކޯޓުގެ ވަގުތީ އަމުރަކީ އެއަމުރާ ގުޅޭ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ސިވިލް ކޯޓަށް އޮތްކަމަށް ނިންމަވާފައި ވީހިނދު، އެއަމުރު އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވުމުން، އެމައްސަލައާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅުއްވައި ޙުކުމެއް ކުރެވުމުގެ ކުރިން ސިވިލް ކޯޓަށް...

ސިވިލް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ވަގުތީ އަމުރު އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެކޯޓުން ބަލައިގެންފި

13/09/2011

ސުޕީރިއާރ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުން ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދު،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ކަމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފުކަމަށް ބުނެ، ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި، ސިވިލް ކޯޓުން އެމައްސަލަ ބެލުމަށް ނިންމަވައި ނެރުއްވި ވަގުތީ އަމުރު ހައިކޯޓުގައި...

ނޫސް ބަޔާން

10/09/2011

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 141 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި އަމިއްލަ ފަރުދަކުވިޔަސް، ދައުލަތުގެ ކަމެއް ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި މީހަކުވިޔަސް، ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތާބެހި ނުފޫޒުފޯރުވައި ހަދައިގެން ނުވާނެކަމަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ހަމައެމައްދާގެ (ރ) ގައި ކޯޓުތަކުގެ މިނިވަންކަން...

ނޫސް ބަޔާން

08/09/2011

ސުޕީރިއާރ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުން ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދު،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ކަމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފުކަމަށް ބުނެ، ސުޕީރިއާރ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި މިހާރު ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން ބައެއް...

03 ސެޕްޓެމްބަރު 2011 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ނޫހުގައި ” ފަނޑިޔާރުން ހުކުމްކުރަނީ ހިތުހުރިގޮތަކަށް، ހަމައަކަށް އެޅުވޭނީ ރައްޔިތުން ނުކުމެގެން: އިބުރާ” މި ސުރުހީގެ ދަށުން ލިޔެފައިވާ ޚަބަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެޑްވައިޒަރު އަލްފާޟިލް އިބުރާހީމް އިސްމާއިލް ދައްކާވާފައިވާ ކަމަށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކަތާ ގުޅިގެން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެކަންބައްލަވައި ތަޚުޤީގުކޮށްދެއްވުމަށް އެފަރާތަކުގައި އެދުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

05/09/2011

03 ސެޕްޓެމްބަރު 2011 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ނޫހުގައި ” ފަނޑިޔާރުން ހުކުމްކުރަނީ ހިތުހުރިގޮތަކަށް، ހަމައަކަށް އެޅުވޭނީ ރައްޔިތުން ނުކުމެގެން: އިބުރާ” މި ސުރުހީގެ ދަށުން ލިޔެފައިވާ ޚަބަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެޑްވައިޒަރު އަލްފާޟިލް އިބުރާހީމް އިސްމާއިލް ދައްކާވާފައިވާ ކަމަށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކަތާ ގުޅިގެން...

ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވުނު ބޭފުޅުންނާ އިންޓަވިއުކުރުން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތައް ހަމަޖައްސައިފި

29/08/2011

ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވުނު ބޭފުޅުންނާ އިންޓަވިއުކުރުން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތައް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ސުޕްރީއާ ކޯޓްތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ނެގުމަށް އެކުލައްވާލާފައިވާ ޕެނަލުން ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ...

ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވުނު ބޭފުޅުންނާ އިންޓަވިއުކުރުން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތައް ހަމަޖައްސައިފި

29/08/2011

ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވުނު ބޭފުޅުންނާ އިންޓަވިއުކުރުން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތައް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ސުޕްރީއާ ކޯޓްތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ނެގުމަށް އެކުލައްވާލާފައިވާ ޕެނަލުން ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ...

16 ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 17 ފަރާތަކުން ކުރިމަތި ލައިފި

25/08/2011

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކުގެ ތެރެއިން 16 ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 17 ފަރާތަކުން ކުރިމަތި ލައިފިއެވެ. އަތޮޅުތެރޭގެ 16 ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރެޓް ކޯޓަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް 2011 ޖުލައި 25 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ 17 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު...

Page 37 of 41