ޚަބަރު

ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާއި ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި ދާއިރާގެ އިސްމެޖިޖިސްޓްރޭޓުންނާއި ސްޕީރިޔާ ކޯޓު އިސް ޤާޟީން 12 ޖަނަވަރީ 2011 ގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއިން ކަނޑައަޅާނެ އުސޫލު ފާސްކޮށްފި

12/01/2011

ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާއި ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި ދާއިރާގެ އިސްމެޖިޖިސްޓްރޭޓުންނާއި ސްޕީރިޔާ ކޯޓު އިސް ޤާޟީން 12 ޖަނަވަރީ 2011 ގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާއިން ކަނޑައަޅާނެ އުސޫލް ފާސްކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ކޯޓު އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން ކަނޑައަޅާނީ އެކޯޓެއްގައި އެންމެ މެޖިސްޓްރޭޓަކު...

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތަކަށް އެލަވަންސް ދިނުން

12/01/2011

2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން އެބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޖަލްސާތަކަށާއި ކޮމެޓީތަކަށް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު JSC/09/09 ނިންމުމުގެ ދަށުން މެމްބަރުންނަށް ދަނީ ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތަކަށް އެލަވަންސް ދެމުންނެވެ. އެގޮތުން މިއަދާ ހަމައަށްވެސް މި ނިންމުމުގެ ދަށުން ދެމުންގެންދާ...

ނޫސް ބަޔާން

11/01/2011

01 ޖަނަވަރީ 2009 އިން ފެށިގެން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނަށް ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވަކަށް500(ފައްސަތޭކަ)ރުފިޔާ ދިނުމަށާ އަދި ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ކޮމެޓީއަކަށް 300(ތިންސަތޭކަ) ރުފިޔާ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް 2009 ޖަނަވަރީން ފެށިގެން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދަވަނީ ކޮންމެ...

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ބޭފުޅުން ޝޯޓްލިސްޓް ކުރައްވައިފި

09/01/2011

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ބޭފުޅުން ޝޯޓްލިސްޓްކުރުމަށް، އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ކޮމެޓީން ނިންމަވާފައިވާގޮތަށް ތިންފަރާތެއް ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ކަނޑައަޅުއްވާފިއެވެ. ހައިކޯޓު ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ކޮމިޝަނުން...

02 ޖަނަވަރީ 2011 އިން 06 ޖަނަވަރީ 2011 އަށް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމެޓީތަކުގެ ސްޓޭޓަސް

06/01/2011

02 ޖަނަވަރީ 2011 އިން 06 ޖަނަވަރީ 2011 އަށް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމެޓީތަކުގެ ސްޓޭޓަސްއަށް ބަލާއިރު، މި ހަފުތާގައި ބޭއްވިފައިވަނީ ކޮމިޝންގެ ތިން ޖަލްސާއެވެ. އެއީ 03 ޖަނަވަރީ 2011 ގައި ބޭއްވު ކޮމިޝަންގެ ކުއްލި ޖަލްސާއާއި 05 އަދި 06 ޖަނަވަރީ 2011 ގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާއެވެ. 03 ޖަނަވަރީ 2011 ގައި ބޭއްވު ކޮމިޝަންގެ ކުއްލި...

ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ނެގުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމާނެ ތާރީޚުތައް ކަނޑައަޅައިފި

05/01/2011

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު (5 ޖަނަވަރީ 2011) ބޭއްވުނު ކޮމިޝަންގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ޖަލްސާގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވަނީ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ނެގުމާގުޅޭގޮތުންނެވެ. އެގޮތުން ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ނެގުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލައްވައިފައިވާ އިންޓަވިއު ޕެނަލަކީ މުޅި ކޮމިޝަން ކަމަށް...

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޢާއިޝަތު ވެލެޒިނީގެ ހަށިކޮޅަށް ތޫނޫ އެއްޗަކުން ދިން ހަމަލާ ކޮމިޝަނުން ކުއްވެރިކޮށްފި

03/01/2011

ޤާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ވެލެޒިނީގެ ހަށިކޮޅަށް ތޫނޫ އެއްޗަކުން މިއަދު (03 ޖެނުއަރީ 2011) ދީފައިވާ ހަމަލާ މި ކޮމިޝަނުން ވަރަށް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރިކުރުމާއެކު، އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ވެލެޒިނީއަށް މި...

19ޑިސެމްބަރ 2010 ން 23 ޑިސެމްބަރ 2010 ށް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމެޓީތަކުގެ ސްޓޭޓަސް

23/12/2010

19ޑިސެމްބަރ 2010 ން 23 ޑިސެމްބަރ 2010 ށް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމެޓީތަކުގެ ސްޓޭޓަސްއަށް ބަލާއިރު، މި ހަފުތާގައި ބޭއްވިފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ދެ ޖަލްސާއެކެވެ. އެއީ 21 ޑިސެމްބަރ 2010 ގައި ބޭއްވެވި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާއާއި 23 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި ބޭއްވެވި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާއެވެ. މި ދެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން 21 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި ބޭއްވެވި...

ހައިކޯޓު ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ބޭފުޅުން ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރަނީ

22/12/2010

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ބެންޗު އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާގުޅިގެން ހައިކޯޓް ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ބޭފުޅުން، ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައިވާ ތަންތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުން...

12 ޑިސެމްބަރ 2010 އިން 16 ޑިސެމްބަރ 2010 އަށް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމެޓީތަކުގެ ސްޓޭޓަސް

16/12/2010

12ޑިސެމްބަރ 2010 އިން 16 ޑިސެމްބަރ 2010 އަށް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމެޓީތަކުގެ ސްޓޭޓަސްއަށް ބަލާއިރު، މި ހަފުތާގައި ބޭއްވިފައިވަނީ އެންމެ ޖަލްސާއެކެވެ. އެއީ 16 ޑިސެމްބަރ 2010 ގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާއެވެ. 16ޑިސެމްބަރ 2010 ގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވަނީ ހައިކޯޓު...

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 8 އަދި 9 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޓީ އަދި ކޮމިޝަން ޖަލްސާ

09/12/2010

8 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި ބޭއްވުނު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރުމަށް އެކުލަވާލި ޕެނަލްގެ ބައްދަލުވުން ކޯރަމް ހަމަނުވުމުން ވަނީ ކެންސަލްވެފައެވެ. މިބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެ ކަމަށް ދެންނެވީ1.    ޑރ އަޙްމަދު ޢަލީ ސަވާދު2.    އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު މި ކޮމިޓީ...

ކޮމިޝަން ޖަލްސާ 5 ޑިސެމްބަރު 2010

05/12/2010

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 5 ޑިސެމްބަރު 2010 ވަނަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލްވެއްޖެ. މިބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވީ1.      އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙްމާން 2.      އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން 3.      އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު މި ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ...

Page 37 of 38