ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ގަވާއިދު ޝަކުވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ގުޅުއްވާ
ޚަބަރު

ހއ، އަދި ހދ، އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތައް އަޙުލުވެރިކުރުމުގެ ސެމިނަރއެއް މިއަދު ކުޅުދުއްފުށީގައި ޖުޑީސަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފަށައިފި

21/06/2012

ހއ، އަދި ހދ، އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތައް އަޙުލުވެރިކުރުމުގެ އެއްދުވަހުގެ ސެމިނަރއެއް މިއަދު ކުޅުދުއްފުށީގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފަށައިފިއެވެ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި ސެމިނަރގައި ހއ، އަދި ހދ،...

ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތް ބިނާވެފައިވާގޮތުގާއި ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ޖަލާލުއްދީން ސުކޫލުގެ ސާނަވީކުދިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފި

21/06/2012

ފަނޑިޔާރުންގެ މަސަކަތް ބިނާވެފައިވާގޮތާއި، ފަނޑިޔާރުން އަދާކުރާ މުހިންމު މަސައްކަތާއި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހދ،ކުޅުދުއްފުށީ ޖަލާލުއްދީން ސުކޫލުގެ ސާނަވީ މަރުހަލާގައި ކިޔަވާކުދިންނަށް ޖުޑީސަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންއެއް ކުރިއަށް...

ސަނާވީ މަރުޚަލާގައި ކިޔަވައިކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތާއި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް އަންގައިދިނުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފި

29/04/2012

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތާއި، ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް އަންގައިދީ، ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ސާނަވީ ސުކޫލުތަކުގެ ގްރޭޑް 8،9، އަދި 10 ގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް، މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ފެށި މި ޕްރޮގްރާމްގައި ދަރުމަވަންތަ ސުކޫލާއި އަމީނިއްޔާ...

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ދީދީ ހަމަޖައްސަވައިފި

24/04/2012

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ހުސްވެފައިވާ ނާއިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ހަމަޖައްސަވާފައި ހުންނަވާ، ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ދީދީ ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވުނު ކޮމިޝަންގެ މިއަހަރުގެ 43 ވަނަ ބައްދަލުމުގައި މި މަޤާމަށް ޢަބްދުﷲ ދީދީ...

ނޫސް ބަޔާން

22/03/2012

މިހާރަކަށްއައިސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފަނޑިޔާރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ތަފާތު އެކިކަހަލަ ހަމަލާތައް ދެމުންދިއުމާއި، އެފަދަ ހަމަލާތަކުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށް ޖިސްމާނީގޮތުންނާއި ނަފުސާނީގޮތުން އަދި ދައުލަތުގެ މުދަލަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންދާދިއުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ...

މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގައި، ޑިޕްލޮމާ އިން ޖަސްޓިސް ސްޓަޑީޒް ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅުއްވާ ސެޓްފިކެޓް ޤަބޫލުކުރުމަށް ނިންމައިފި

18/03/2012

މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގައި، ޑިޕްލޮމާ އިން ޖަސްޓިސް ސްޓަޑީޒް ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅުއްވާ ސެޓްފިކެޓް ޤަބޫލުކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ކޮމިޝަނުން މިގޮތަށް ނިންމެވީ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޖަސްޓިސް ސްޓަޑީޒް ކޯހަކީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގެ ޑިޕްލޮމާ ކޯހެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން...

ޏ. ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ލަތީފަށް ރޭ ފަތިހު ބަޔަކު ހަމަލަދީ ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާ، ކޮމިޝަނުން ކުއްވެރިކުރަން

08/03/2012

ޏ. ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ލަތީފަށް ރޭ ފަތިހު ބަޔަކު ހަމަލަދީ ވައަތުފައިގެ ތަނބިކަށިމަތީން ބިންދާލައި އަދިވެސް އިތުރު ޖިސްމާނީ އަނިޔާތެއް ދީ ހިންގާފައިވާ މި ޖަރީމާ، މިކޮމިޝަނުން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރިކުރަމެވެ. އަދި މިކަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އެންމެހާ...

“އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލަޔަށް ވަކިވާންބޭނުންވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާ، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް ޞިއްހީސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅި ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޤަވާއިދު”ގެދަށުން އިތުރު 5 ފަނޑިޔާރަކު 1 މާޗު 2012 އިން ފެށިގެން ރިޓަޔަރކޮށްދެއްވައިފި

29/02/2012

“އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލަޔަށް ވަކިވާން ބޭނުންވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާ، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް ޞިއްހީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅި ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޤަވާއިދު” ގެދަށުން ރިޓަޔަރކުރަން އެދިފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 05 ފަނޑިޔާރަކު މިއަދު ކޮމިޝަނުން ރިޓަޔަރކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން...

ޑްރަގު ކޯޓަށް އައްޔަންކުރެވުނު ޤާޟީންނަކީ އެކޯޓުގެ މަޤާޞަދު ހާސިލްކުރުމަށް ވަރަށް ޤާބިލް، ބޭފުޅުން ކޮޅެއްކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

25/02/2012

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދަންޖެހޭ ޑްރަގް ކޯޓަށް އައްޔަންކުރެވިފައިވާ ބޭފުޅުންނަކީ އެމަޤާމަށް ވަރަށް ޤާބިލް، ކުޅަދާނަ ބޭފުޅުން ކޮޅެއްކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިގޮތަށް ވިދާޅުވީ،...

ޤައުމީޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ “ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީ” ގެ ކުރިއަށްއޮތް ދައުރުގައި ކޮމިޝަން ތަމްސީލްކުރައްވާނެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙުމަދު ރަޝީދު ހަމަޖައްސައިފި

23/02/2012

ޤައުމީޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ “ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީ” ގެ ކުރިއަށްއޮތް ދައުރުގައި ކޮމިޝަން ތަމްސީލްކުރައްވާނެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ޤައުމީޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ “ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ...

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދަވާފައިވާ ޑްރަގު ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުންނެގުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޕެނަލުން އެކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނާ އިންޓަވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތްފަށައިފި

23/02/2012

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2011/17)ގެ ދަށުން އުފައްދަވާފައިވާ  ޑްރަގު ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުންނެގުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޕެނަލުން އެކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނާ އިންޓަވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ކުރިއަށް އެބަގެންދަވައެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޕެނަލުން...

“އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލަޔަށް ވަކިވާން ބޭނުންވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާ، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް ޞިއްހީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅި ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޤަވާއިދު ” ގެދަށުން 09 ފަނޑިޔާރަކު 01 މާޗު 2012 އިން ފެށިގެން ރިޓަރޔަ ކޮށްދެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވައިފި

21/02/2012

“އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލަޔަށް ވަކިވާން ބޭނުންވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާ، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް ޞިއްހީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅި ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޤަވާއިދު ” ގެދަށުން ރިޓަޔަރކުރަން އެދިފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން 09 ފަނޑިޔާރަކު 01 މާޗް 2012 އިން ފެށިގެން ރިޓަރޔަރ ކޮށްދެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުން...

Page 36 of 42