ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ގަވާއިދު ޝަކުވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ގުޅުއްވާ
ޚަބަރު

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަލީ ޙަމީދާގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނަަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރަމުންދާ ކޮމިޓީގެ 02 މެންބަރަކު އެކޮމެޓީން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި.

18/07/2013

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދާ ގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާ ދިރާސާ ކުރުމަށް އުފެއްދެވި ތަހުޤީޤު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މިކޮމިޝަނުގެ 03 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 02 މެންބަރަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. ކޮމިޓީން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސް...

ނޫސް ބަޔާން

18/07/2013

17 ޖުލައި 2013 ގައި ބޭއްވުނު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ 68 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަލީ ޙަމީދާ ބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ފަނޑިޔާރު އަލީ ޙަމީދު ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ނުފެންނަކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާކަމަށް ބައެއް...

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދާ ބެހޭގޮތުން ލީކުވެފައިވާފައިވާކަމަށް ބުނާ ވީޑިއޯގެ މައްސަލަ އާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން މިކަމުގައި ތުހުމުތު ކުރެވޭ ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރަން ނިންމައި އެކަމަށްޓަކައި ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައިފި

04/07/2013

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދާ ބެހޭގޮތުން   ލީކުވެފައިވާފައިވާކަމަށް ބުނާ ވީޑިއޯއެއްގެ މައްސަލަ އާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން މިކަމުގައި ތުހުމުތު ކުރެވޭ ފަނޑިޔާރާބެހޭ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ނިންމައި އެކަމަށްޓަކައި 05 މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައިފިއެވެ. މިއަދު...

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެމުންގެންދާ 45 މިނިޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅު އެއްގަޑިއިރަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

04/06/2013

2 މެއި 2013 ފެށިގެން ސިވިލް ސަރވިސްއިން މަސައްކަތު ގަޑީގައި ދޭ ހުސްވަގުތުކޮޅު 1 ގަޑިއިރަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެމުންގެންދިއަ 45 މިނިޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅުވެސް އެއްގަޑިއިރަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. ކޮމިޝަނުން މިގޮތަށްނިންމީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި 21 މާޗް 2012...

“ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު” ގެ 02 ވަނަ މާއްދާއަށް ކޮމިޝަނުން އިޞްލާޙުގެނެސްފި

04/06/2013

“ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު” ގެ 02 ވަނަ މާއްދާއަށް ކޮމިޝަނުން އިޞްލާޙުގެނައުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ކޮމިޝަނުން މިގޮތަށް ނިންމީ  ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން އެއްކޯޓުން އަނެއްކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުރާނީ، ޤާނޫނު...

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ޒަކާތު ކޮމިޓީއަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން ހަމަޖައްސައިފި

04/06/2013

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އަލަށް އުފެއްދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޒަކާތު ކޮމިޓީގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ހިމެނިވަޑަގަންނަވަނީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަޙުމީ ޙަސަން ކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ކޮމިޝަނުން މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އަލަށް...

ނޫސް ބަޔާން

02/06/2013

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފުގެ މައްޗަށް އެ ކޯޓުގެ 7 ފަނޑިޔާރަކު ހުށަހެޅުއްވި ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު JSC-B1/12/190 (21 މެއި 2012) ނިންމުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ތަޙްޤީޤުކުރެވި ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާގެ ބާވަތަށާއި، ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންކަމަށް...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީ ގޮތުން އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހިމްއާ ޙަވާލުކުރައްވައިފި

30/05/2013

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީ ގޮތުން އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހީމްއާ ކޮމިޝަނުން ޙަވާލުކުރައްވައިފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ވަގުތީގޮތުން ހިންގުމުގެ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރައޫފް...

ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުގެ މައްޗަށް އެކޯޓުގެ 7 ފަނޑިޔާރަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފު ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

29/05/2013

ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުގެ މައްޗަށް އެކޯޓުގެ 7 ފަނޑިޔާރަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފު ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް މިއަދު ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. ކޮމިޝަނުން މިގޮތަށް ނިންމީ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފުގެ މައްޗަށް އެކޯޓުގެ 7 ފަނޑިޔާރަކު...

ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ބިރުދެއްކުން ނުވަތަ ނުފޫޒު ފޯރުވުން ކަމަށް މާނަކުރުމުގެ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ދުސްތޫރީ އަދި ޤާނޫނީ އެއްވެސް ނައްސަކުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިދީފައެއް ނުވޭ- ކޮމިޝަން

27/05/2013

ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ  ފަނޑިޔާރުންނަށް ބިރުދެއްކުން ނުވަތަ ނުފޫޒު ފޯރުވުން ކަމަށް މާނަކުރުމުގެ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ދުސްތޫރީ އަދި ޤާނޫނީ އެއްވެސް ނައްސަކުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިދީފައި ނުވާނެކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން...

ނޫސް ބަޔާން

26/05/2013

ޤާނޫނުއަސާސީގެ 159 ވަނަ މާއްދާއިންނާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ 21 ވަނަ މާއްދާ އާއި 22 ވަނަ މާއްދާއިން ފަނޑިޔާރަކާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމަކީ ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ. ހަމައެއާއެކު ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ...

ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބަލަމުން ދާ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ހުށަހެޅި ޝަކުވާތަކަކީ، ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެކޯޓުގައި އުފައްދާފައިވާ ބެންޗާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން ކޮމިޝަނުން ކުއްލިއަކަށް ބަލަމުންދާ ޝަކުވާއެއް ނޫން- ކޮމިޝަން

23/05/2013

ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބަލަމުން ދާ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ހުށަހެޅި ޝަކުވާތަކަކީ، 01 އެޕްރީލް 2013 ގައި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު، ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން އެމައްސަލަތައް ބެލުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ، އަދި...

Page 32 of 42