ޚަބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީ ގޮތުން އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހިމްއާ ޙަވާލުކުރައްވައިފި

30/05/2013

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީ ގޮތުން އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހީމްއާ ކޮމިޝަނުން ޙަވާލުކުރައްވައިފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ވަގުތީގޮތުން ހިންގުމުގެ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރައޫފް...

ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުގެ މައްޗަށް އެކޯޓުގެ 7 ފަނޑިޔާރަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފު ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

29/05/2013

ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުގެ މައްޗަށް އެކޯޓުގެ 7 ފަނޑިޔާރަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފު ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް މިއަދު ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. ކޮމިޝަނުން މިގޮތަށް ނިންމީ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފުގެ މައްޗަށް އެކޯޓުގެ 7 ފަނޑިޔާރަކު...

ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ބިރުދެއްކުން ނުވަތަ ނުފޫޒު ފޯރުވުން ކަމަށް މާނަކުރުމުގެ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ދުސްތޫރީ އަދި ޤާނޫނީ އެއްވެސް ނައްސަކުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިދީފައެއް ނުވޭ- ކޮމިޝަން

27/05/2013

ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ  ފަނޑިޔާރުންނަށް ބިރުދެއްކުން ނުވަތަ ނުފޫޒު ފޯރުވުން ކަމަށް މާނަކުރުމުގެ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ދުސްތޫރީ އަދި ޤާނޫނީ އެއްވެސް ނައްސަކުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިދީފައި ނުވާނެކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން...

ނޫސް ބަޔާން

26/05/2013

ޤާނޫނުއަސާސީގެ 159 ވަނަ މާއްދާއިންނާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ 21 ވަނަ މާއްދާ އާއި 22 ވަނަ މާއްދާއިން ފަނޑިޔާރަކާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމަކީ ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ. ހަމައެއާއެކު ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ...

ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބަލަމުން ދާ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ހުށަހެޅި ޝަކުވާތަކަކީ، ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެކޯޓުގައި އުފައްދާފައިވާ ބެންޗާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން ކޮމިޝަނުން ކުއްލިއަކަށް ބަލަމުންދާ ޝަކުވާއެއް ނޫން- ކޮމިޝަން

23/05/2013

ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބަލަމުން ދާ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ހުށަހެޅި ޝަކުވާތަކަކީ، 01 އެޕްރީލް 2013 ގައި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު، ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން އެމައްސަލަތައް ބެލުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ، އަދި...

ނޫސް ބަޔާން

22/05/2013

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުން އެކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު 16 މެއި 2012 ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއާއި 17 މެއި 2012 ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ދެ ޝަކުވާއަކާއި 20 މެއި 2012 ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ތިން ޝަކުވާއަކާއި އެކޯޓުގެ ހަތް ފަނޑިޔާރަކު އެކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރާ ގުޅޭގޮތުން 20 މެއި 2012 ގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ...

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާގެ 80 އިންސައްތަ ޝަކުވާ މުޅިން ނިންމައި، ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވާ އަދަދު މަދުކޮށްފި

20/05/2013

ކޮމިޝަނަށް މިހާތަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާގެ ތެރެއިން 80 އިންސައްތަ ޝަކުވާ މުޅިންނިންމައި، ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވާ އަދަދު މަދުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. ކޮމިޝަނުން މިގޮތަށް ނިންމީ މިހާތަނަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތައް ނިންމުމަށްޓަކައި އިދާރީގޮތުން ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއެކު، މަސައްކަތުގެ...

މި ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ލިބޭ ގޮތަށް ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސާލައި ކޮމިޝަނުން ނަގާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާތަކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއް އަވަހަށް ބާއްވައިދެއްވުމަށްް ކޮމިޝަނުން ހައިކޯޓުގައި އެދިއްޖެ

19/05/2013

މި ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ލިބޭ ގޮތަށް ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2013/HC-A/116 ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން، 11 އޭޕްރީލް 2013 ގެ ތާރީޚުގައި މި ކޮމިޝަނުން ނެގި އިޖުރާއީ ނުކުތާތަކާމެދު ހައިކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުއްވުން ލަސްވަމުން ދިޔުމާއެކު އިޖުރާއީ ނުކުތާތަކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތުގެ...

އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ހުންނަވާ ސަފީރު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

08/05/2013

އެމެރިކާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހަރ އެކްސަލެންސީ މިސް މިޝަލް ޖޭ.ސިސަން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ރައީސާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެމެރިކާގެ ސަފީރު މިޝަލް ދެއްކެވި ވާހަކަ ފުޅުގައި ބަޖެޓްގެ ތާށިކަމާއި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު އޮތް ހާލަތާއި...

މީޑިއާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޝަނުން ބާއްވައިފި

08/05/2013

މީޑިއާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޓްރެއިނިންގ ރޫމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއަ މި ބައްދަލުވުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ހިއްސާކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ...

ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާލިބޭގޮތަށް ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޤަޟިއްޔާގެ މައްސަލައަވަސްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ކޮމިޝަނުން ހައިކޯޓުގައި ސިޓީއަކުން ދެންނެވުމާގުޅިގެން އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅާގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އެކަން ސާފުކޮށްދެއްވައި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވައިފި

02/05/2013

ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާލިބޭގޮތަށް ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޤަޟިއްޔާގެ މައްސަލައާމެދު ހައިކޯޓުގެ ވިލާޔަތުގެ ދަށުގައި އޮތްއޮތުމަށް އަވަސްނިމުމެއް ގެނެސްދެއްވުމަށް އެދި ކޮމިޝަނުން ހައިކޯޓުގައި ސިޓީއަކުން ދެންނެވުމާގުޅިގެން އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަޖިލީހުގެ...

ގއ. ކޮލަމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ގއ.ވިލިނގިލީ ގިފްޓް، އަލްފާޟިލް އަޒީމް ޙަސަން ގއ.ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ހަމަޖެއްސުން

28/03/2013

ގއ. ކޮލަމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ގއ.ވިލިނގިލީ ގިފްޓް، އަލްފާޟިލް އަޒީމް ޙަސަން ގއ.ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް 01 އެޕްރީލް 2013 އިން ފެށިގެން ހަމަޖެއްސަވައިފިއެވެ. ކޮމިޝަނުން މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވީ، ގއ.ވިލިނގިލީ ގިފްޓް، އަލްފާޟިލް އަޒީމް ޙަސަނަކީ ގއ.ވިލިނގިލީ ބޭފުޅަކަށްވުމާއި...

Page 28 of 38