ޚަބަރު

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ކޮމިޝަނުން ގެންދަނީ އަވަސްކަމާއެކު ބަލަމުން

22/01/2012

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި، ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ނިންމައި، ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކަންކަން ކޮމިޝަނުން ގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އަދި ޚާއްސަކޮށް ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ޤާވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކަށް އަވަސް ހައްލެއް ގެނައުމަށްޓަކައި،...

ޑްރަގް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނިންމަވައިފި

19/01/2012

ޑްރަގް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނިންމަވައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވީ، ޑްރަގް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށްކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު 19 ޖެނުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދު 12:30 ހަމަވިއުރު، މިހާރު ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ސަބަބުތަކާގުޅިގެން...

ފަނޑިޔާރަކާމެދު ސުލޫކީގޮތުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސިއާއި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ބާރެއް ނޫން

16/01/2012

ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަކުވާތައް ބަލައި، އެފަރާތްތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، މަޤާމުން ވަކިކުރަންޖެހޭ މީހުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާއި، މިކަންކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 159 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ނާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 21 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް...

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ސިވިލްކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވި ނިންމުން ބާޠިލްކޮށްފި

29/12/2011

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އައްޝައިޚު ޔޫސުފު ޙުސައިން ސިވިލް ކޯޓަށް ބަދަލުވުމަށް އައްމިއްލަފުޅަށް އެދިވަޑައިގެން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވުމުން 22 ޑިސެމްބަރު 2011 ގައި ކޮމިޝަންގެ 130 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި 01 ޖެނުއަރީ 2012 އިން ފެށިގެން އައްޝައިޚު ޔޫސުފު ޙުސައިން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީއަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުން،...

“އުމުރުން 55 އަހަރު ވުމުން އަމިއްލައަށް ވަކިވާން ބޭނުން ފަނޑިޔާރުންނާއި 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު” ދަށުން ވަކިވާން އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 4 މެޖިސްޓްރޭޓަކު މިއަދު ކޮމިޝަނުން ރިޓަޔަރ ކޮށްދެއްވައިފި

26/12/2011

“އުމުރުން 55 އަހަރު ވުމުން އަމިއްލައަށް ވަކިވާން ބޭނުން ފަނޑިޔާރުންނާއި 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު” ދަށުން ވަކިވާން އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 4 މެޖިސްޓްރޭޓަކު މިއަދު ކޮމިޝަނުން ރިޓަޔަރ ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން...

އަދުލް އިންޞާފު ޤާއިމުކުރެވިގެން ނޫނީ އެއްވެސް މުޖުތަމަޢައަކަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ- ކޮމިޝަންގެ ރައީސް

06/12/2011

އަދުލް އިންސާފު ޤާއިމުކުރެވިގެން ނޫނީ އެއްވެސް މުޖުތަމައަކަށް ނުވަތަ ޖަމަޢާތަށްވެސް ހަޤީޤީ ހިންހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެން ނުދާނެ ކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިގޮތަށް މިދާޅުވީ، 07 ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަންކޮށް...

8 ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން އައްޔަން ކުރަން ހަމަޖައްސައިފި

30/11/2011

08 ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މިއަދު ކޮމިޝަނުން މެޖިސްޓްރޭޓުން އައްޔަން ކުރަން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އެގޮތުން ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ ކ. ގާފަރު - ޢަލީ ޝަފީޤު/ބިއްލޫރިވިލާ،ދ.މީދޫ ގއ. ދެއްވަދޫ - އަޙްމަދު ޝަރީފް/މީރާގެ،ގދ.ތިނަދޫ އދ. މާމިގިލި - މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު/ދަފްތަރު 6249 އދ. އޮމަދޫ - އާދަމް އިބްރާހީމް /ދަފްތަރު އއ. އުކުޅަސް -...

“އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް ވަކިވާން ބޭނުން ފަނޑިޔާރުންނަށާއި 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށް އިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު” ފާސްކޮށްފި

17/11/2011

“އުމުރުން 55 އަހަރު ވުމުން އަމިއްލައަށް ވަކިވާން ބޭނުން ފަނޑިޔާރުންނާއި، އުމުރުން 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށް އިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު” މިއަދު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށް ޢާއްމުކޮށްފިއެވެ.މި ޤަވާޢިދު ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްwww.jsc.gov.mv އިން...

ފަނޑިޔާރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި، އަމިއްލަ މަސްލަޙަތާއި ތަޢާރުޒްވާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޤަވާޢިދު ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފި

02/11/2011

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 21 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 4 ވަނަ ނަމްބަރުގައި ބުނެފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި، އަމިއްލަ މަސްލަޙަތާއި ތަޢާރުޒްވާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޤަވާޢިދު ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރައްވައިފިއެވެ. މި ޤަވާއިދު ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރައްވާފައިވަނީ 27 އޮކްޓޯބަރު 2011 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު އަދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންހުރި ޤަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމިހުރި ޤަވާއިދުތައް ހެދުމަށް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ކޮންސަލްޓެންސީ (އީ.ޓީ.ސީ) އާ ހަވާލުކޮށްފި

02/11/2011

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު އަދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންހުރި ޤަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމިހުރި ޤަވާއިދުތައް ހެދުމަށް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ކޮންސަލްޓެންސީ (އީ.ޓީ.ސީ) އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން އީ.ޓީ.ސީއާ ހަވާލުކުރި ޤަވާއިދުތަކުގެ...

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުޢިއްޒު ކަނޑައަޅުއްވައިފި

10/10/2011

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނާއިބުރައީސަކު ހޮވުމަށް ކޮމިޝަންގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ނެގުނު ސިއްރުވޯޓުން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުޢިއްޒު އެ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވުނު ކޮމިޝަންގެ 103 ވަނަ ޖަލްސާގައި ނާއިބުރައީސަކު ހޮވުމަށް މެންބަރުންނަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން...

ޖުޑީޝަލް ހަތަރު ދާއިރާއެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބަދަލުގެންނަވައިފި

02/10/2011

ޖުޑީޝަލް ހަތަރު ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބަދަލުގެންނަވައިފިއެވެ. އެގޮތުން އެ ބޭފުޅުން ކަނޑައެޅުއްވި ކޯޓުތަކާއި ދާއިރާތައް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.   1- ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ހދ. ވައިކަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސް...

Page 28 of 33