ޚަބަރު

މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގައި، ޑިޕްލޮމާ އިން ޖަސްޓިސް ސްޓަޑީޒް ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅުއްވާ ސެޓްފިކެޓް ޤަބޫލުކުރުމަށް ނިންމައިފި

18/03/2012

މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގައި، ޑިޕްލޮމާ އިން ޖަސްޓިސް ސްޓަޑީޒް ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅުއްވާ ސެޓްފިކެޓް ޤަބޫލުކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ކޮމިޝަނުން މިގޮތަށް ނިންމެވީ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޖަސްޓިސް ސްޓަޑީޒް ކޯހަކީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގެ ޑިޕްލޮމާ ކޯހެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން...

ޏ. ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ލަތީފަށް ރޭ ފަތިހު ބަޔަކު ހަމަލަދީ ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާ، ކޮމިޝަނުން ކުއްވެރިކުރަން

08/03/2012

ޏ. ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ލަތީފަށް ރޭ ފަތިހު ބަޔަކު ހަމަލަދީ ވައަތުފައިގެ ތަނބިކަށިމަތީން ބިންދާލައި އަދިވެސް އިތުރު ޖިސްމާނީ އަނިޔާތެއް ދީ ހިންގާފައިވާ މި ޖަރީމާ، މިކޮމިޝަނުން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރިކުރަމެވެ. އަދި މިކަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އެންމެހާ...

“އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލަޔަށް ވަކިވާންބޭނުންވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާ، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް ޞިއްހީސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅި ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޤަވާއިދު”ގެދަށުން އިތުރު 5 ފަނޑިޔާރަކު 1 މާޗު 2012 އިން ފެށިގެން ރިޓަޔަރކޮށްދެއްވައިފި

29/02/2012

“އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލަޔަށް ވަކިވާން ބޭނުންވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާ، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް ޞިއްހީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅި ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޤަވާއިދު” ގެދަށުން ރިޓަޔަރކުރަން އެދިފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 05 ފަނޑިޔާރަކު މިއަދު ކޮމިޝަނުން ރިޓަޔަރކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން...

ޑްރަގު ކޯޓަށް އައްޔަންކުރެވުނު ޤާޟީންނަކީ އެކޯޓުގެ މަޤާޞަދު ހާސިލްކުރުމަށް ވަރަށް ޤާބިލް، ބޭފުޅުން ކޮޅެއްކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

25/02/2012

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދަންޖެހޭ ޑްރަގް ކޯޓަށް އައްޔަންކުރެވިފައިވާ ބޭފުޅުންނަކީ އެމަޤާމަށް ވަރަށް ޤާބިލް، ކުޅަދާނަ ބޭފުޅުން ކޮޅެއްކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިގޮތަށް ވިދާޅުވީ،...

ޤައުމީޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ “ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީ” ގެ ކުރިއަށްއޮތް ދައުރުގައި ކޮމިޝަން ތަމްސީލްކުރައްވާނެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙުމަދު ރަޝީދު ހަމަޖައްސައިފި

23/02/2012

ޤައުމީޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ “ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީ” ގެ ކުރިއަށްއޮތް ދައުރުގައި ކޮމިޝަން ތަމްސީލްކުރައްވާނެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ޤައުމީޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ “ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ...

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދަވާފައިވާ ޑްރަގު ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުންނެގުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޕެނަލުން އެކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނާ އިންޓަވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތްފަށައިފި

23/02/2012

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2011/17)ގެ ދަށުން އުފައްދަވާފައިވާ  ޑްރަގު ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުންނެގުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޕެނަލުން އެކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނާ އިންޓަވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ކުރިއަށް އެބަގެންދަވައެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޕެނަލުން...

“އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލަޔަށް ވަކިވާން ބޭނުންވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާ، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް ޞިއްހީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅި ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޤަވާއިދު ” ގެދަށުން 09 ފަނޑިޔާރަކު 01 މާޗު 2012 އިން ފެށިގެން ރިޓަރޔަ ކޮށްދެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވައިފި

21/02/2012

“އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލަޔަށް ވަކިވާން ބޭނުންވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާ، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް ޞިއްހީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅި ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޤަވާއިދު ” ގެދަށުން ރިޓަޔަރކުރަން އެދިފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން 09 ފަނޑިޔާރަކު 01 މާޗް 2012 އިން ފެށިގެން ރިޓަރޔަރ ކޮށްދެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުން...

ފަނޑިޔާރުން، ރިޓަޔަކޮށްދިނުމުގައި އިސްކަންދޭނެ އުސޫލެއް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފި

19/02/2012

“އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލަޔަށް ވަކިވާން ބޭނުންވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާ، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް ޞިއްހީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅި ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޤަވާއިދު” ގެދަށުން ރިޓަޔަރކުރަން އެދޭ ފަނޑިޔާރުން، ރިޓަޔަކޮށްދިނުމުގައި އިސްކަންދޭނެ އުސޫލެއް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. އެގޮތުން ކޮމިޝަނުން...

ނޫސް ބަޔާން

07/02/2012

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ވަރަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލު އަލްއުސްތާޛު އަޙުމަދު ނަޖީބަށް ހަމަލާދީ ވަރަށް އަނިޔާވެރިގޮތެއްގައި އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާތީ، އެކަން މިކޮމިޝަނުން އެންމެ ހަރުކަށިއިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. އަދި މަރުހޫމްގެ އާއިލާއަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ތަޢުޒިޔާ...

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދާގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު، އެ ޝަކުވާގައި ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ކުރިން، އެ މައްސަލަ ސިވިލްކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، އެކޯޓުން ވަކިއެއްޗެއް އަންގަންދެން، މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމަށް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރު އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

24/01/2012

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދާގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު، އެ ޝަކުވާގައި ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ކުރިން، އެ މައްސަލަ ސިވިލްކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، އެކޯޓުން ވަކިއެއްޗެއް އަންގަންދެން، މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމަށް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން...

Page 27 of 33