ޚަބަރު

ބ.ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަޙުމަދު ލަޠީފުގެ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމުން

22/11/2021

ޤާނޫނު  ނަންބަރު  10/2008  (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ  22-1  ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގެ ދަށުން  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު 2019/108 ނަންބަރު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 2019 ނޮވެންބަރު 26 ވަނަ ދުވަހު ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ނޯޓިސްދީފައިވާ ބ.ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަޙުމަދު ލަޠީފުގެ ސުލޫކީ...

ސ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު ހާޝިމްއާ މެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމުން

22/11/2021

ސ.ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކެއްގެ ޚަޞްމަކާއި އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު ހާޝިމު ސ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބައްދަލުކޮށްފައިވާކަން މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވެފައިވާތީ، އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު ހާޝިމުގެ މި ޢަމަލަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/13...

ބ.ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަޙްމަދު ލަޠީފު ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ނިންމުން

18/11/2021

ބ.ތުޅާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ޖިނާޢީ 05 މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމަކާ އޮންނަ ގުޅުމަކާ ގުޅިގެން ކަމަށްބުނެ އެ މައްސަލަތައް ބެލުމުން އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަޙުމަދު ލަޠީފު ތަނާޒުލްވެ، ހަމަ އެ ޚަސްމާ ގުޅޭގޮތުން ބ.ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް ބެލުމުން އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަޙްމަދު ލަޠީފު...

ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭ

18/11/2021

ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރައްވާ މެޖިސްޓްރޭޓަކީ މެޖިސްޓްރޭޓް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓުގައި ހުންނަވައިގެން އެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ ބައެއްކަމަށާއި، އެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރެއްވުމަށް ދާއިރާގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށު ކޯޓަށް ބަދަލުވެވަޑައިގަންނަވަން ލާޒިމް...

ނޫސް ބަޔާން

04/11/2021

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގ ތަކެއް ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާގައި ދައުރުވި އޯޑިއޯތަކުގެ ފޮރެންސިކް އެނާލިސިސްއިން، އެ އޯޑިއޯތަކުގައި ހިމެނޭ އޯޑިއޯއެއްގައިވާ އަޑާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ފާއިޒު ރަޝާދުގެ އަޑާ ދިމާވާކަމަށް ޙަވާލާދެވުނު އޯޑިއޯ އެނާލިސިސްގައި ކަނޑައަޅާފައި ވާތީ މި...

ނޫސް ބަޔާން

02/11/2021

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގ ތަކެއް ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާގައި ދައުރުވި އޯޑިއޯތަކުގެ މައްސަލައިގައި މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ އޯޑިއޯތަކުގެ ފޮރެންސިކް އެނާލިސިސް ހެދުމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން، އެ އޯޑިއޯތަކުގެ ފޮރެންސިކް އެނާލިސިސްގެ ނަތީޖާ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި...

ކްރިމިނިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ޙަސަން ސަޢީދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤްކުރަން ނިންމުން

02/11/2021

ކްރިމިނިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ޙަސަން ސަޢީދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ އަޑުއެހުމެއްގައި ޢަމަލުކުރައްވާފައިވަނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާޢަތުގެ ޤާނޫނު އާއި ޝަރީޢަތްކުރުމާއިބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ އުޞޫލުތަކާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ...

ލ.ދަނބިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަޙްމަދު ޝަރީފުގެ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމުން

28/10/2021

ޤާނޫނު  ނަންބަރު  10/2008  (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ  22-1  ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގެ ދަށުން  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު 2017/53 ނަންބަރު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 2019 ޖުލައި 31 ވަނަ ދުވަހު ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ނޯޓިސްދީފައިވާ ލ.ދަނބިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަޙްމަދު ޝަރީފުގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ،...

ގއ.ކޮނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމުން

28/10/2021

ޤާނޫނު  ނަންބަރު  10/2008  (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ  22-1  ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގެ ދަށުން  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު 2020/16 ނަންބަރު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 2020 މޭ 17 ވަނަ ދުވަހު ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ނޯޓިސްދީފައިވާ ގއ.ކޮނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ،...

ސ.މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު ޠައްޔިބުއާ މެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމުން

27/10/2021

ސ.މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު ޠައްޔިބު މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް "ގޭގައި" ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ނެރެފައިވާ އަމުރަކީ، އިޖުރާޢަތާ ޚިލާފަށް ނެރެފައިވާ އަމުރެއްކަން ތަޙްޤީޤުކޮމިޓީއަށް ސާބިތިވެފައިވާތީ، އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު ޠައްޔިބުގެ މިޢަމަލަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 142 ވަނަ މާއްދާއާއި، 143...

ލ.ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަބްދުލްފައްތާޙް ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމުން

17/10/2021

ޤާނޫނު  ނަންބަރު  10/2008  (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ  22-1  ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގެ ދަށުން  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު 2020/31 ނަންބަރު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 2020 އޮކްޓޫބަރު 14 ވަނަ ދުވަހު ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ނޯޓިސްދީފައިވާ ލ.ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަބްދުލްފައްތާޙް ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ...

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހީމް ޝާހިދު ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ނިކުތުން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މަނާކުރުމަށް ނިންމުން

12/10/2021

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހީމް ޝާހިދުއާ ޙަވާލު ކުރެވޭ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ނުވާކަމަށް ކުރެވުނު ތުހުމަތާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ތަޙުޤީޤަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހީމް ޝާހިދު، ކްރިމިނަލް މައްސަލަތައް ކުރިޔަށް...

Page 2 of 35