ސަރކިއުލަރ

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން

23/08/2018

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ތިރީގައިވާ ބޭފުޅުން 29 އޮކްޓޫބަރު 2018 ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޢައްޔަނުކުރައްވާފައެވެ. 1.    އައްޑުއަތޮޅު ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް އައްޑޫސިޓީ، މަރަދޫ ޒެފެއަރ، އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފަރްހީޒާ.  2.    ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި ވިލިނގިލި...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

23/08/2018

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި  ޢަމަލުކުރާނެ  ގޮތުގެ  ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން ސ. ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

23/08/2018

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި  ޢަމަލުކުރާނެ  ގޮތުގެ  ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން ބ. ދޮންފަނު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ...

މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި ހިމަންދޫ ވެނީލާގެ، އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި ހިމަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެއްވުން

23/08/2018

މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި ހިމަންދޫ ވެނީލާގެ، އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު، 22 އެޕްރީލް 2018 އިން ފެށިގެން އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި ހިމަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ...

ބައެއް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޤާމާއި ކޯޓު ބަދަލުވުން

23/08/2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅުމަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 159 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ 5 ފަނޑިޔާރުން 23 މޭ 2018 އިން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ކޯޓާއި އަދި ބައެއް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޤާމު ބަދަލު ކުރުން 1.     މ. ދިއްގަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި...

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ޑްރަގް ކޯޓް އަދި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީކަމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރެއްވުން

23/08/2018

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ޑްރަގް ކޯޓް އަދި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީކަމަށް ތިރީގައިވާ ބޭފުޅުން 28 މެއި 2018 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.   1.     ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ސ. ހިތަދޫ އޯޝަންލީޑް، އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ހައިލަމް އެ ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީކަމުގެ މަގާމަށް.   2.    ...

ފަނޑިޔާރުންގެ މަޤާމާއި ކޯޓު ބަދަލުވުން

23/08/2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅުމަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 159 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ފަނޑިޔާރުން ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ކޯޓާއި އަދި ބައެއް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޤާމު ބަދަލު ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. 1.     ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި ބިލެއްދޫ...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުން އަދި ސިވިލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު ބަދަލުކުރުން

23/08/2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު ކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރި ވިލިނގިލި ހިލިހިލާގެ އަލްއުސްތާޛު ސުޖާޢު ޢުޡްމާން 15 އޮގަސްޓް 2018 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން...

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ އަދި ޏ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއަށް ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން ހަމަޖެއްސުން

23/08/2018

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ އަދި ޏ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ބޭފުޅުން، 29 އޮކްޓޫބަރު 2018 ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޢައްޔަނުކުރައްވާފައެވެ.     1.    ތިލަދުންމަތި ދެކުނުބުރި ނޮޅިވަރަން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި...

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން

23/08/2017

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ތިރީގައިވާ ބޭފުޅުން 18 ސެޕްޓެމްބަރު 2017 ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޢައްޔަނުކުރައްވާފައެވެ.   1. ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ އަލޭރު، އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނަޞްރާ 2. ހައްދުންމަތި މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

23/08/2017

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި  ޢަމަލުކުރާނެ  ގޮތުގެ  ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން ތިރީގައިވާ ބޭފުޅު ވަނީ މުސްކުޅިކުރައްވާފައެވެ.   1-   ...

Page 8 of 12