ސަރކިއުލަރ

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

18/11/2019

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން ގދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި...

ފަނޑިޔާރުންގެ މަޢުލޫމާތުތައް އަދާހަމަކުރުން

17/11/2019

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން، ފަނޑިޔާރުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް އަދާހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ، މި ސަރކިއުލަރއާއެކުގައިވާ ފޯމް ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން ފުރިހަމަކޮށް އެ ފޯމް 18 ޑިސެންބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވައި ދެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.  އަދި...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ވަގުތީގޮތުން ހިންގުން އެ ކޯޓުގެ އެހެން ފަނޑިޔާރަކާ ޙަވާލުކުރުން

13/11/2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ މިއަދުން (13 ނޮވެންބަރު 2019) ފެށިގެން 60 ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓު ހިންގުން 2019 ނޮވެމްބަރ 13 އިން ފެށިގެން އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް އާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާތީ،  އެކަން...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

07/11/2019

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ތިރީގައިވާ ބޭފުޅުން 07 ނޮވެންބަރު 2019 ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޢައްޔަނުކުރައްވާފައެވެ.  1-      ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި ގަލޮޅު، ޑޭޒީފެހި، އަލްއުސްތާޛު ހާތިފް ޙިލްމީ 2-      ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި މައްޗަންގޯޅި،...

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

27/10/2019

ކ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި، ދަފްތަރު ރސ. 13410، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ރާޣިބު އަޙްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 24 އޮކްޓޫބަރ 2019 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާތީ  އެކަން އެންގީމެވެ....

ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުން

16/10/2019

ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ދަފްތަރު ނަންބަރު 3893، އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ސަޢީދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމަށް 2019 އޮކްޓޫބަރު 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބަދަލުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުން

03/09/2019

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް މި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު JSC-B-CB/19/267 (27 އޮގަސްޓް 2019) ނިންމުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން، 28 އޮގަސްޓް 2019 ގައި ބޭއްވުނު 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 43 ވަނަ ޖަލްސާގައި އެވަގުތު ޖަލްސާއަށް...

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

02/09/2019

1.     ޏ. ފުވައްމުލައް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި އައްޑުއަތޮޅު މީދޫ، އަބްލަޣީވާދީ، އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ރަޝީދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 01 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވެފައިވުން...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުން

30/06/2019

  ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް މި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު JSC-B-CB/19/116 (12 ޖޫން 2019) ނިންމުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން، 26 ޖޫން 2019 ގައި ބޭއްވުނު 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 13 ވަނަ ޖަލްސާގައި އެވަގުތު ޖަލްސާއަށް...

ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓު ބަދަލުވުން

10/03/2019

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅުމަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 159 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ފަނޑިޔާރުން ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. 1.      ފެމިލީ  ކޯޓުގެ  ޤާޟީ  ކަމުގައި  ހުންނެވި  އައްޑޫސިޓީ  މަރަދޫ،...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

26/02/2019

  "ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން އއ. ހިމަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ...

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

26/02/2019

1.     ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި ވެލިދޫ، އެލްޕާޝޯ، އަލްއުސްތާޛު މުހައްމަދު ހަލީމް، ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމުން 22 ޖަނަވަރީ 2019 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވެފައިވުން 2.     ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި...

Page 8 of 13