ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ގަވާއިދު ޝަކުވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ގުޅުއްވާ
ސަރކިއުލަރ

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

27/10/2020

ގއ. މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ގއ. މާމެންދޫ، މަސްމަރާގެ، އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝުކޫރު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 27 އޮކްޓޫބަރު 2020 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝުކޫރު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައި ވާކަމުގައި...

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

12/10/2020

  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި  ގ. އަންމޯލް، އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަލީ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 12 އޮކްޓޫބަރު 2020 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާތީ  އެކަން އެންގީމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

04/10/2020

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރި ބޭފުޅުން 04 އޮކްޓޫބަރ 2020 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އަދި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ. އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަކުރެއްވި ބޭފުޅުން މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި ދެންނެވިފައި އެވަނީއެވެ. 1. ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި...

ދެ ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

29/09/2020

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ދުވަހުން ފެށިގެން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު އެފަނޑިޔާރުންގެ އެދުމުގެ މަތިން ބަދަލުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. 1 .ރ. ދުވާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ބ. ދަރަވަންދޫ ރޯޒްމީޑް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުالله ޙަމީދު ބ....

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

02/09/2020

  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރި ބޭފުޅުން 02 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އަދި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ. އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަކުރެއްވި ބޭފުޅުން މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި ދެންނެވިފައި އެވަނީއެވެ.  1-      ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ...

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

17/08/2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ގއ. ވިލިނގިލި، ހިލިހިލާއާގެ، އަލްއުސްތާޛު ޝުޖާޢު ޢުޡްމާން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 17 އޮގަސްޓް 2020 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާތީ އެކަން...

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

10/08/2020

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ހދ. ނޮޅިވަރަން، ގަހާ، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މައުސޫމް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 10 އޮގަސްޓް 2020 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާތީ އެކަން...

2020 އޮގަސްޓް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވުން

08/08/2020

ކޮވިޑް-19 ބަލި މުޖުތަމައުތެރޭގައި ފެތުރެމުންދާ ރަށްރަށުގެ ކޯޓުތަކުން އެކޯޓެއްގެ ޝަރީޢަތްތަކުގެ ޝެޑިއުލް ރާވައި، ތަރުތީބުކުރުމަށްފަހު ޝަރީޢަތްތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނޭ ގޮތަށް ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި އިންތިޒާމްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މިފަދައިން ޝަރީޢަތްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިއަށް...

އޮގަސްޓް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވުން

03/08/2020

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި، 2020 އޮގަސްޓް 4 ވަ ނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޝަރީޢަތްތައްކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. ކޮވިޑް- 19 މުޖުތަމައުތެރޭގައި ފެތުރެމުންދާ ރަށްރަށުގައި ދަށު ކޯޓުތަކުންނާއި އިސްތިޢުނާފީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން އެކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުން ނިންމަވާގޮތެއްގެ މަތިން...

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

21/07/2020

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގައި ހުންނެވި ދަފްތަރު ނަންބަރު 9038، އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޢަލީ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 20 ޖުލައި 2020 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާތީ  އެކަން އެންގީމެވެ....

އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ނަސީމް ކ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުން

07/07/2020

  11 ޖޫން 2014 ގައި ކ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަސް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ނަސީމް، 2016 ޖޫން 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގދ. ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނިންމެވި ނިންމުމެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ކޮމިޝަނުގެ އެ ނިންމުން...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

06/07/2020

  "ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 21 ޖޫން 2020 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 2020/43 ވަނަ...

Page 7 of 15