ސަރކިއުލަރ

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

02/09/2019

1.     ޏ. ފުވައްމުލައް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި އައްޑުއަތޮޅު މީދޫ، އަބްލަޣީވާދީ، އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ރަޝީދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 01 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވެފައިވުން...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުން

30/06/2019

  ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް މި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު JSC-B-CB/19/116 (12 ޖޫން 2019) ނިންމުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން، 26 ޖޫން 2019 ގައި ބޭއްވުނު 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 13 ވަނަ ޖަލްސާގައި އެވަގުތު ޖަލްސާއަށް...

ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓު ބަދަލުވުން

10/03/2019

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅުމަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 159 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ފަނޑިޔާރުން ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. 1.      ފެމިލީ  ކޯޓުގެ  ޤާޟީ  ކަމުގައި  ހުންނެވި  އައްޑޫސިޓީ  މަރަދޫ،...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

26/02/2019

  "ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން އއ. ހިމަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ...

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

26/02/2019

1.     ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި ވެލިދޫ، އެލްޕާޝޯ، އަލްއުސްތާޛު މުހައްމަދު ހަލީމް، ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމުން 22 ޖަނަވަރީ 2019 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވެފައިވުން 2.     ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި...

ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓު ބަދަލުވުން

26/02/2019

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅުމަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 159 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ފަނޑިޔާރުން ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. 1.      ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި ކެލާ،...

ފަނޑިޔާރުންގެ މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާގުޅޭ

02/01/2019

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 153 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ 66 (ކުރީގެ 65) ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކު އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި، ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް، ކޮންމެ...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން

23/08/2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ދަފްތަރު ނަންބަރު 9038، އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޢަލީ 18 މާރިޗު 2018 ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޢައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓް އަދި ސިވިލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން

23/08/2018

ކްރިމިނަލް ކޯޓް އަދި ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް ތިރީގައިވާ ބޭފުޅުން 30 އެޕްރީލް 2018 ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޢައްޔަނުކުރައްވާފައެވެ.   1-    ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް ގއ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ގއ. ވިލިނގިލި، ފްރެޝް، އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ނަޖީބު   2-   ...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން

23/08/2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ތިރީގައިވާ ބޭފުޅުން 24 ޖުލައި 2018 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. 1.    މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި ފުޅަދޫ، ވީނަސް، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް  2.    ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ، ބާޒީގެ، އަލްއުސްތާޛު...

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން

23/08/2018

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ތިރީގައިވާ ބޭފުޅުން 29 އޮކްޓޫބަރު 2018 ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޢައްޔަނުކުރައްވާފައެވެ. 1.    އައްޑުއަތޮޅު ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް އައްޑޫސިޓީ، މަރަދޫ ޒެފެއަރ، އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފަރްހީޒާ.  2.    ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި ވިލިނގިލި...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

23/08/2018

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި  ޢަމަލުކުރާނެ  ގޮތުގެ  ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން ސ. ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ...

Page 7 of 12