ސަރކިއުލަރ

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

19/02/2020

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން މ. މުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި...

ކްރިމިނަލް ކޯޓް، ސިވިލް ކޯޓް އަދި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުން

21/01/2020

  ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓާއި އަދި ދެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ ބޭފުޅުން 21 ޖަނަވަރީ 2020 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އަދި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ. އެ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަކުރެއްވި ބޭފުޅުން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 1-     ...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުން

08/12/2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް މި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު JSC-B-CB/19/515 (20 ނޮވެންބަރު 2019) ނިންމުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން، 04 ޑިސެންބަރު 2019 ގައި ބޭއްވުނު 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 75 ވަނަ ޖަލްސާގައި އެވަގުތު...

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

03/12/2019

1.     ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ، އޯޝަންލީޑް، އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ހައިލަމް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 02 ޑިސެންބަރު 2019 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވެފައިވުން 2.     ކ. ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

26/11/2019

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ވަގުތީގޮތުން ހިންގުން އެ ކޯޓުގެ އެހެން ފަނޑިޔާރަކާ ޙަވާލުކުރުން

26/11/2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުން ޙަވާލު ކުރައްވާފައިވާ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް 20 ނޮވެންބަރު 2019 އިން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރައްވާފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ހިންގުން 2019 ނޮވެންބަރު 20 އިން ފެށިގެން އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް ޑޮކްޓަރ...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުން

19/11/2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް މި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު JSC-B-CB/19/488 (13 ނޮވެންބަރު 2019) ނިންމުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން، 18 ނޮވެންބަރު 2019 ގައި ބޭއްވުނު 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 67 ވަނަ ޖަލްސާގައި އެވަގުތު ޖަލްސާއަށް...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުން

19/11/2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް މި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު JSC-B-CB/19/490 (13 ނޮވެންބަރު 2019) ނިންމުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން، 18 ނޮވެންބަރު 2019 ގައި ބޭއްވުނު 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 67 ވަނަ ޖަލްސާގައި އެވަގުތު...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

18/11/2019

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން ގދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި...

ފަނޑިޔާރުންގެ މަޢުލޫމާތުތައް އަދާހަމަކުރުން

17/11/2019

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން، ފަނޑިޔާރުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް އަދާހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ، މި ސަރކިއުލަރއާއެކުގައިވާ ފޯމް ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން ފުރިހަމަކޮށް އެ ފޯމް 18 ޑިސެންބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވައި ދެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.  އަދި...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ވަގުތީގޮތުން ހިންގުން އެ ކޯޓުގެ އެހެން ފަނޑިޔާރަކާ ޙަވާލުކުރުން

13/11/2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ މިއަދުން (13 ނޮވެންބަރު 2019) ފެށިގެން 60 ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓު ހިންގުން 2019 ނޮވެމްބަރ 13 އިން ފެށިގެން އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް އާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާތީ،  އެކަން...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

07/11/2019

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ތިރީގައިވާ ބޭފުޅުން 07 ނޮވެންބަރު 2019 ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޢައްޔަނުކުރައްވާފައެވެ.  1-      ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި ގަލޮޅު، ޑޭޒީފެހި، އަލްއުސްތާޛު ހާތިފް ޙިލްމީ 2-      ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި މައްޗަންގޯޅި،...

Page 7 of 13