ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ގަވާއިދު ޝަކުވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ގުޅުއްވާ
ސަރކިއުލަރ

ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ މުއްދަތުގައި ޚާއްސަ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ އުސޫލުތައް

09/02/2021

ކޮވިޑް -19 އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ މުއްދަތުގައި، ފަނޑިޔާރުން ޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭ ޚާއްޞަ އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށް ޢާއްމުކޮށްފައިވާ މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 19/2020/CIR/C-JSC( 05 ޖުލައި 2020 ) ސަރކިއުލަރ ގައިވާ ހާލަތްތަ ކުގައި މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓްއަކާ ނުލާ...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

03/02/2021

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު"ގެ ދަށުން 03 ފެބްރުވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

01/02/2021

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 20 ޑިސެންބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު...

ބައެއް ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކަށް ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަންކުރުން

14/01/2021

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި، އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި، ހުވަދުއަތޮޅު އުރުތުބުރި އަދި ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުކަމަށް ތިރީގައިވާ ބޭފުޅުން 03 ޖަނަވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ޢައްޔަނު ކޮށްފައެވެ. 1. ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ތިލަދުންމަތީ...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

13/01/2021

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 20 ޑިސެންބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު...

ފަނޑިޔާރުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ

03/01/2021

24 ޑިސެންބަރު 2020 ގައި އާއްމުކުރެވިފައިވާ "ފަނޑިޔާރުންގެ މާލީ ބަޔާނާބެހޭ ޤަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވަންޖެހިވަޑައިގަންނަވާ މާލީ ބަޔާން، ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުން ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހުގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވުމަށް...

ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

07/12/2020

7 ޑިސެންބަރު 2020 ދުވަހުން ފެށިގެން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ފަނޑިޔާރު އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުގެ މަގާމަށް ބަދަލުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. 1. ގދ. ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ގދ. ގައްދޫ ހަނދުވަރީނާޒު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝަނީޒް ޢަބްދުالله ގދ. ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް...

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރުން

02/12/2020

  1. ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް މި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު JSC-B-CB/20/457 (15 ނޮވެންބަރު 2020) ނިންމުމުން ނިންމައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން، 30 ނޮވެމްބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 24 ވަނަ ޖަލްސާއިން ޤާޟީ...

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

26/11/2020

  ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ ތިރީގައި ދަންނަވާފައިއެވާ ބޭފުޅުން 26 ނޮވެންބަރު 2020 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އަދި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ. ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތައް: 1.      ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް ތިލަދުންމަތީ...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު ކަމަށް އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމަށް ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކުރުން

26/11/2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމަށް އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ ކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް 26 ނޮވެންބަރު 2020 ގައި މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ. 1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމަށް ކަމަށް ގ. ޑޭޒީފެހި، އަލްއުސްތާޛު ހާތިފް ޙިލްމީ...

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

18/11/2020

ޏ. ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ޏ. ފުވައްމުލަކު ، ހޯދަޑު. ގޮފި، އަލްއުސްތާޛާ މުލްހާ ޢަލީ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 16 ނޮވެމްބަރު 2020 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އަލްއުސްތާޛާ މުލްހާ ޢަލީ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައި ވާކަމުގައި...

ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ލަސްވާކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި މިކޮމިޝަނުން ބަލާނޭ މިންގަނޑު

09/11/2020

ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ލަސްވާކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ދަނީ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ލިބެމުންނެވެ. މައްސަލަ ލަސްވާކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާގުޅިގެން، ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ފަނޑިޔާރަކު އެމީހަކު ބެލުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ މައްސަލަތައް ލަސްނުކޮށް ބަލައި...

Page 6 of 15