ސަރކިއުލަރ

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

12/05/2020

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 03 މެއި 2020 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 34 ވަނަ...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

23/04/2020

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 05 އޭޕްރީލް 2020 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 26 ވަނަ...

ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވުން

08/04/2020

  ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކުންނާއި އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާތީ، އެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް، އެ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް...

ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރައިން އުނިކުރުން

30/03/2020

  ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުސާރަ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މަޤާމުތަކުގެ މުސާރަ މުރާޖަޢުކުރައްވައި 18 މާރަޗް 2020 ގައި ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 22 ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުސާރަ ކަނޑައަޅާ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 30,000 (ތިރީސް ހާސް) ރުފިޔާ އިން...

ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާގުޅޭ ގޮތުން ފަނޑިޔާރުން ޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭ ޚާއްޞަ އުސޫލުތައް

17/03/2020

  ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކް އާ ގުޅިގެން 2020 މާރިޗު 12 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާއްމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އެދުވަހުން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިއުލާންކޮށްފައިވީ ހިނދު، ފަނޑިޔާރުންނަށް ސަލާމަތްތެރި މާހައުލެއްގައި...

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

27/02/2020

  ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ބްލޫލައިޓް / ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ، އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ދީދީ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 27 ފެބްރުއަރީ 2020 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާތީ  އެކަން އެންގީމެވެ....

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

19/02/2020

  ކ. ހިންމަފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި އަތިރީގެ، ފ. މަގޫދޫ، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ހަމްޒާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 18 ފެބުރުވަރީ 2020 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާތީ އެކަން އެންގީމެވެ....

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

19/02/2020

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން މ. މުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި...

ކްރިމިނަލް ކޯޓް، ސިވިލް ކޯޓް އަދި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުން

21/01/2020

  ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓާއި އަދި ދެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ ބޭފުޅުން 21 ޖަނަވަރީ 2020 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އަދި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ. އެ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަކުރެއްވި ބޭފުޅުން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 1-     ...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުން

08/12/2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް މި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު JSC-B-CB/19/515 (20 ނޮވެންބަރު 2019) ނިންމުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން، 04 ޑިސެންބަރު 2019 ގައި ބޭއްވުނު 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 75 ވަނަ ޖަލްސާގައި އެވަގުތު...

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

03/12/2019

1.     ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ، އޯޝަންލީޑް، އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ހައިލަމް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 02 ޑިސެންބަރު 2019 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވެފައިވުން 2.     ކ. ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

26/11/2019

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި...

Page 6 of 13