ސަރކިއުލަރ

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

17/08/2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ގއ. ވިލިނގިލި، ހިލިހިލާއާގެ، އަލްއުސްތާޛު ޝުޖާޢު ޢުޡްމާން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 17 އޮގަސްޓް 2020 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާތީ އެކަން...

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

10/08/2020

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ހދ. ނޮޅިވަރަން، ގަހާ، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މައުސޫމް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 10 އޮގަސްޓް 2020 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާތީ އެކަން...

2020 އޮގަސްޓް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވުން

08/08/2020

ކޮވިޑް-19 ބަލި މުޖުތަމައުތެރޭގައި ފެތުރެމުންދާ ރަށްރަށުގެ ކޯޓުތަކުން އެކޯޓެއްގެ ޝަރީޢަތްތަކުގެ ޝެޑިއުލް ރާވައި، ތަރުތީބުކުރުމަށްފަހު ޝަރީޢަތްތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނޭ ގޮތަށް ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި އިންތިޒާމްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މިފަދައިން ޝަރީޢަތްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިއަށް...

އޮގަސްޓް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވުން

03/08/2020

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި، 2020 އޮގަސްޓް 4 ވަ ނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޝަރީޢަތްތައްކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. ކޮވިޑް- 19 މުޖުތަމައުތެރޭގައި ފެތުރެމުންދާ ރަށްރަށުގައި ދަށު ކޯޓުތަކުންނާއި އިސްތިޢުނާފީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން އެކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުން ނިންމަވާގޮތެއްގެ މަތިން...

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

21/07/2020

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގައި ހުންނެވި ދަފްތަރު ނަންބަރު 9038، އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޢަލީ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 20 ޖުލައި 2020 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާތީ  އެކަން އެންގީމެވެ....

އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ނަސީމް ކ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުން

07/07/2020

  11 ޖޫން 2014 ގައި ކ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަސް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ނަސީމް، 2016 ޖޫން 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގދ. ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނިންމެވި ނިންމުމެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ކޮމިޝަނުގެ އެ ނިންމުން...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

06/07/2020

  "ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 21 ޖޫން 2020 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 2020/43 ވަނަ...

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

06/07/2020

  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި  ފްރެޝް / ގއ. ވިލިނގިލި، އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ނަޖީބު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 05 ޖުލައި 2020 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާތީ  އެކަން އެންގީމެވެ.

އައު އާއްމު ޙާލަތާގުޅޭ ގޮތުން ފަނޑިޔާރުން ޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭ ޚާއްޞަ އުސޫލުތައް

05/07/2020

  ކޮވިޑް 19 ޕެންޑަމިކް އާއި ގުޅިގެން އައު އާއްމު ޙާލަތުގައި ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އެކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/05/SC (4 ޖުލައި 2020) ސަރކިއުލަރ ގައިވާ އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ނެރެފައިވާ "ކޮވިޑް-19 އާ...

ނ. ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު އައްޔަންކުރުން

28/06/2020

  ނ. ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ރ. ހުޅުދުއްފާރު، ޝަކީލީހިޔާ، އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޝަރީފް، ޢައްޔަންކޮށް މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އަދި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު 28 ޖޫން 2020 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ.

އާއްމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާގުޅޭ ގޮތުން ފަނޑިޔާރުން އަމަލުކުރައްވަންޖެހޭ ހާއްސަ އުސޫލުތައް

08/06/2020

މި ސަރކިއުކަރއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު JSC-C/CIR/2020/08 (17 މާރިޗް 2020) ސަރކިއުލަރ ބާޠިލްވީއެވެ. ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކް އާ ގުޅިގެން 12 މާރިޗު 2020 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާއްމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު...

ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރައިން އުނިކުރުން

21/05/2020

ކޮވިޑް 19 ޕެންޑަމިކްއާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުސާރަ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މަޤާމުތަކުގެ މުސާރަ މުރާޖަޢުކުރެއްވުމަށް 20 މެއި 2020 ގައި ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 39 ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުސާރަ ކަނޑައަޅާ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރަދިނުމުގައި، ތިރީގައިވާ ގޮތަށް 2020...

Page 5 of 13