ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ގަވާއިދު ޝަކުވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ގުޅުއްވާ
ސަރކިއުލަރ

ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

16/05/2021

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ގ.ނޫމަރާވިލާ އަލްއުސްތާޛާ ޝީރީން ނާހިދާ ލަޠީފް، 16 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ އަތޮޅު މާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް، ބަދަލުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުން

28/04/2021

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 04 އޭޕްރީލް 2021 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 2021/245...

ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

14/04/2021

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ދަފްތަރު، ނަންބަރު ރސ 11737 ،އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ސުލައިމާން، 14 އޭޕްރީލް 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް، އެ ފަނޑިޔާރުގެ އެދުމުގެ މަތީން...

ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރަން ނިންމުން

24/03/2021

ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގައި ހުންނެވި ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ، ބީޗްރެސްޓް، އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަރީފް ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް 24 މާރިޗު 2021 ގައި ޢައްޔަނުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމުގައި...

ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

15/03/2021

14 މާރިޗު 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ފަނޑިޔާރު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު، އެ ފަނޑިޔާރުގެ އެދުމުގެ މަތީން ބަދަލުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.  މާލެއަތޮޅު ހުރާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގައި ހުންނެވި މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ، ޝެފްރަންވެލީ، އަލްއުސްތާޛު...

ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މަޤާމު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

14/03/2021

14 މާރިޗު 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ފަނޑިޔާރުގެ އެދުމުގެ މަތިން އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުގެ މަގާމަށް ބަދަލުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އިހަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގައި ހުންނެވި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އިހަވަންދޫ، ކާމިނީ...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުން

11/03/2021

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 21 ފެބްރުވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުން

08/03/2021

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 17 ފެބްރުވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު...

މެެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ފޯނު އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުން

08/03/2021

ފޯނު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު -/500( ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ މަގުން މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ފޯނު އެލަވަންސް ދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. ވީމާ، 01 އޭޕްރިލް 2021 އިން ފެށިގެން މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ކޮންމެ މަހަކު -/500(ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ މަގުން ފޯނު އެލަވަންސް ދެމުން ގެންދެވޭނެވާހަކަ...

ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ދާއިރާ ގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ޢައްޔަންކުރުން

24/02/2021

ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރި ބަނޑިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރި، ބަނޑިދޫ، އަލިވާގެ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އާމިރު، ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުކަމުގެ މަޤާމަށް 24 ފެބްރުވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުން

22/02/2021

  "ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 31 ޖަނަވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު...

ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

11/02/2021

  11 ފެބްރުވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ފަނޑިޔާރު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު، އެ ފަނޑިޔާރުގެ އެދުމުގެ މަތީން ބަދަލުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި އޭދަފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މާޅޮސްމަޑުލު...

Page 5 of 15