ސަރކިއުލަރ

ފަނޑިޔާރުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ

03/01/2021

24 ޑިސެންބަރު 2020 ގައި އާއްމުކުރެވިފައިވާ "ފަނޑިޔާރުންގެ މާލީ ބަޔާނާބެހޭ ޤަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވަންޖެހިވަޑައިގަންނަވާ މާލީ ބަޔާން، ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުން ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހުގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވުމަށް...

ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

07/12/2020

7 ޑިސެންބަރު 2020 ދުވަހުން ފެށިގެން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ފަނޑިޔާރު އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުގެ މަގާމަށް ބަދަލުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. 1. ގދ. ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ގދ. ގައްދޫ ހަނދުވަރީނާޒު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝަނީޒް ޢަބްދުالله ގދ. ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް...

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރުން

02/12/2020

  1. ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް މި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު JSC-B-CB/20/457 (15 ނޮވެންބަރު 2020) ނިންމުމުން ނިންމައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން، 30 ނޮވެމްބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 24 ވަނަ ޖަލްސާއިން ޤާޟީ...

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

26/11/2020

  ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ ތިރީގައި ދަންނަވާފައިއެވާ ބޭފުޅުން 26 ނޮވެންބަރު 2020 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އަދި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ. ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތައް: 1.      ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް ތިލަދުންމަތީ...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު ކަމަށް އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމަށް ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކުރުން

26/11/2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމަށް އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ ކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް 26 ނޮވެންބަރު 2020 ގައި މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ. 1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމަށް ކަމަށް ގ. ޑޭޒީފެހި، އަލްއުސްތާޛު ހާތިފް ޙިލްމީ...

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

18/11/2020

ޏ. ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ޏ. ފުވައްމުލަކު ، ހޯދަޑު. ގޮފި، އަލްއުސްތާޛާ މުލްހާ ޢަލީ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 16 ނޮވެމްބަރު 2020 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އަލްއުސްތާޛާ މުލްހާ ޢަލީ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައި ވާކަމުގައި...

ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ލަސްވާކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި މިކޮމިޝަނުން ބަލާނޭ މިންގަނޑު

09/11/2020

ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ލަސްވާކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ދަނީ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ލިބެމުންނެވެ. މައްސަލަ ލަސްވާކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާގުޅިގެން، ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ފަނޑިޔާރަކު އެމީހަކު ބެލުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ މައްސަލަތައް ލަސްނުކޮށް ބަލައި...

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

27/10/2020

ގއ. މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ގއ. މާމެންދޫ، މަސްމަރާގެ، އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝުކޫރު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 27 އޮކްޓޫބަރު 2020 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝުކޫރު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައި ވާކަމުގައި...

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

12/10/2020

  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި  ގ. އަންމޯލް، އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަލީ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 12 އޮކްޓޫބަރު 2020 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާތީ  އެކަން އެންގީމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

04/10/2020

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރި ބޭފުޅުން 04 އޮކްޓޫބަރ 2020 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އަދި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ. އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަކުރެއްވި ބޭފުޅުން މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި ދެންނެވިފައި އެވަނީއެވެ. 1. ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި...

ދެ ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

29/09/2020

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ދުވަހުން ފެށިގެން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު އެފަނޑިޔާރުންގެ އެދުމުގެ މަތިން ބަދަލުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. 1 .ރ. ދުވާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ބ. ދަރަވަންދޫ ރޯޒްމީޑް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުالله ޙަމީދު ބ....

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

02/09/2020

  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރި ބޭފުޅުން 02 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އަދި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ. އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަކުރެއްވި ބޭފުޅުން މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި ދެންނެވިފައި އެވަނީއެވެ.  1-      ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ...

Page 4 of 13