ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ގަވާއިދު ޝަކުވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ގުޅުއްވާ
ސަރކިއުލަރ

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

12/05/2022

"އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް، ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި އަމިއްލައަށް އެދިގެން މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން 2022 އޭޕްރީލް 24 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު...

ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތަކުގެ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ރިކޯޑިންގތައް އާކައިވް ކުރުމާގުޅޭ

20/04/2022

ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތްތައް ބައެއް ކޯޓުތަކުން ރިކޯޑުކުރަމުން ނުދާކަމާއި، އަދި ރިކޯޑުކުރެވޭ ޝަރީޢަތްތަކުގެ ރިކޯޑިންގތައް ބެލެހެއްޓެމުން ނުދާތީ، ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ޝަރީއަތުގެ އެންމެހާ މަޖިލިސްތަކުގެ އޯޑިއޯ އަދި/ނުވަތަ ވީޑިއޯ ރިކޯޑުކުރެވި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/2011 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނު)...

ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

15/03/2022

ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ ތިރީގައި ދަންނަވާފަވާ ބޭފުޅުން 2022 މާރިޗު 15 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އަދި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ.    1.     ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ފިތިރޯނުގެ، އަލްއުސްތާޛާ ޒުލައިޚާ ޝީޒާ.  2.     ސިވިލް ކޯޓުގެ...

މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު JSC-C/CIR/2017/03 (24 މެއި 2017) ސަރކިއުލަރގައި ބަޔާން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު އަދި ކެއުމުގެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ

06/03/2022

މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު JSC-C/CIR/2017/3 (24 މެއި 2017) ސަރކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ހުރުމުގެ ޚަރަދު" އާއި "ކެއުމުގެ ޚަރަދު" ދެމުންގެންދާނީ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު އަދި މާލިއްޔަތު ސަރކިއުލަރގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ މަތީންނެވެ.    ފަނޑިޔާރުން އެހެން ކޯޓެއްގެ މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޝަރުއީ ވަފުދުގައި ދަތުރު...

ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ މުއްދަތުގައި ޚާއްޞަ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ އުސޫލުތައް

27/01/2022

މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު JSC-C/CIR/2020/27 ސަރކިއުލާއާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން އައިސޮލޭޝަން އަދި ކަރަންޓީން ކުރުމުގެ ބައެއް އުސޫލުތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާތީ، ޚާއްސަ ޗުއްޓީއަށް އެދުމުގައި ޢަމަލުކުރައްވާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ.  1.     ކޮވިޑް-19 ބައްޔަށް ފައްސިވެ، އައިސޮލޭޝަންގައި ހުންނަން...

ފަނޑިޔާރުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ

04/01/2022

24 ޑިސެންބަރު 2020 ގައި އާއްމުކުރެވިފައިވާ "ފަނޑިޔާރުންގެ މާލީ ބަޔާނާބެހޭ ޤަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވަންޖެހިވަޑައިގަންނަވާ މާލީ ބަޔާން، ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުން ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހުގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުން

30/12/2021

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 08 ޑިސެންބަރު 2021 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުން

22/12/2021

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 21 ނޮވެންބަރު 2021 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު...

ފަނޑިޔާރުންގެ ހާޒިރީ ރެކޯޑުތައް އެޓެންޑެންޓް ސިސްޓަމްއިން ބެލެހެއްޓުން

02/12/2021

01 ޖަނަވަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރުން މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވާ ރިކޯޑުތައް ބަލަހައްޓާނީ، އެ ކޯޓެއްގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ސިސްޓަމްތަކުން ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި އެކި ބޭނުންތަކަށް ނެގޭ ހާޒިރީ ރިޕޯޓްތަކަކީ ސިސްޓަމްއިން ޖެނެރޭޓް ކުރެވޭނެ ރިޕޯޓްތަކެއް ކަމުގައި...

ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓުގައި ހުންނަވައިގެން ދާއިރާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭ ފަރާތްކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން

02/12/2021

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމުކޮށް ތަރުތީބުކުރުމަށާއި އެ ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި، ކޮންމެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއަކަށް އެ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ތެރެއިން އެ ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނެ މެޖިސްޓްރޭޓަކު ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރުމުން، ދާއިރާ...

ފެމިލީ ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުން

28/11/2021

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ ތިރީގައި ދަންނަވާފައިއެވާ ބޭފުޅުން 28 ނޮވެންބަރު 2021 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އަދި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ.  1.     ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް އަރިއޮތަޅު އުތުރުބުރި ފެރިދޫ، ނަޝީދީހިޔާ އަލްއުސްތާޛާ ޒަޢީމާ ނަޝީދު...

Page 3 of 15