ސަރކިއުލަރ

ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މަޤާމު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

14/03/2021

14 މާރިޗު 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ފަނޑިޔާރުގެ އެދުމުގެ މަތިން އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުގެ މަގާމަށް ބަދަލުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އިހަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގައި ހުންނެވި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އިހަވަންދޫ، ކާމިނީ...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުން

11/03/2021

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 21 ފެބްރުވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުން

08/03/2021

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 17 ފެބްރުވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު...

މެެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ފޯނު އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުން

08/03/2021

ފޯނު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު -/500( ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ މަގުން މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ފޯނު އެލަވަންސް ދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. ވީމާ، 01 އޭޕްރިލް 2021 އިން ފެށިގެން މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ކޮންމެ މަހަކު -/500(ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ މަގުން ފޯނު އެލަވަންސް ދެމުން ގެންދެވޭނެވާހަކަ...

ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ދާއިރާ ގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ޢައްޔަންކުރުން

24/02/2021

ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރި ބަނޑިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރި، ބަނޑިދޫ، އަލިވާގެ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އާމިރު، ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުކަމުގެ މަޤާމަށް 24 ފެބްރުވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުން

22/02/2021

  "ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 31 ޖަނަވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު...

ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

11/02/2021

  11 ފެބްރުވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ފަނޑިޔާރު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު، އެ ފަނޑިޔާރުގެ އެދުމުގެ މަތީން ބަދަލުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި އޭދަފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މާޅޮސްމަޑުލު...

ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ މުއްދަތުގައި ޚާއްސަ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ އުސޫލުތައް

09/02/2021

ކޮވިޑް -19 އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ މުއްދަތުގައި، ފަނޑިޔާރުން ޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭ ޚާއްޞަ އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށް ޢާއްމުކޮށްފައިވާ މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 19/2020/CIR/C-JSC( 05 ޖުލައި 2020 ) ސަރކިއުލަރ ގައިވާ ހާލަތްތަ ކުގައި މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓްއަކާ ނުލާ...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

03/02/2021

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު"ގެ ދަށުން 03 ފެބްރުވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

01/02/2021

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 20 ޑިސެންބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު...

ބައެއް ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކަށް ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަންކުރުން

14/01/2021

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި، އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި، ހުވަދުއަތޮޅު އުރުތުބުރި އަދި ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުކަމަށް ތިރީގައިވާ ބޭފުޅުން 03 ޖަނަވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ޢައްޔަނު ކޮށްފައެވެ. 1. ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ތިލަދުންމަތީ...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

13/01/2021

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 20 ޑިސެންބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު...

Page 3 of 13