ސަރކިއުލަރ

ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

26/06/2021

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ސ.މަރަދޫ ރޯސްގާޑަން، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ސަމީރު، 26 ޖޫން 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް، އެ ފަނޑިޔާރުގެ އެދުމުގެ މަތީން ބަދަލުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ދާއިމީ މެޖިސްޓްރޭޓަކު ނެތް ރަށަކަށް ދާއިމީ މެޖިސްޓްރޭޓަކު ޢައްޔަންކުރުމުން ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތައް ދާއިމީ މެޖިސްޓްރޭޓާއި ޙަވާލުކުރެއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

15/06/2021

ދާއިމީ މެޖިސްޓްރޭޓަކު ނެތް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއް ވަގުތީގޮތުން އެހެން މެޖިސްޓްރޭޓަކާ ޙަވާލުކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެ ކޯޓަށް ދާއިމީ މެޖިސްޓްރޭޓަކު ޢައްޔަންކުރުމުން ވަގުތީގޮތުން އެކޯޓު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ބައްލަވަމުންގެންދެވި މައްސަލަތައް ޙަވާލުކުރެއްވުމުގައި ނުވަތަ ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގައި އެކި މެޖިސްޓްރޭޓް...

ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ މުއްދަތުގައި ޚާއްޞަ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ އުސޫލުތައް

03/06/2021

މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 19/2020/CIR/C-JSC ސަރކިއުލާއާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން އައިސޮލޭޝަން އަދި ކަރަންޓީން ކުރުމުގެ ބައެއް އުސޫލުތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާތީ، ހާއްސަ ޗުއްޓީއަށް އެދުމުގައި އަމަލުކުރައްވާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ. 1 .ފަނޑިޔާރަކު ކޮވިޑް -19 ބައްޔަށް ފައްސިވެ، އައިސޮލޭޝަންގައި...

އައްޑުއަތޮޅު މަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކުރުން

02/06/2021

އައްޑުއަތޮޅު މަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އިހަވަންދޫ ރަޙްމާނިއްޔާ، އަލްއުސްތާޛު ޙާމިދު ރަޝީދު 02 ޖޫން 2021 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އަދި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ.

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

25/05/2021

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ ތިރީގައި ދަންނަވާފައިއެވާ ބޭފުޅުން 25 މެއި 2021 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އަދި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ. 1 .ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ހައްދުންމަތި ކުނަހަންދޫ، ލިލަކް...

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

25/05/2021

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި ވ. ފެލިދޫ، ވިނަރެސް، އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 24 މޭ 2021 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާކަމުގައި...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުން

23/05/2021

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 09 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 2021/38 ވަނަ...

ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

16/05/2021

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ގ.ނޫމަރާވިލާ އަލްއުސްތާޛާ ޝީރީން ނާހިދާ ލަޠީފް، 16 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ އަތޮޅު މާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް، ބަދަލުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުން

28/04/2021

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 04 އޭޕްރީލް 2021 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 2021/245...

ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

14/04/2021

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ދަފްތަރު، ނަންބަރު ރސ 11737 ،އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ސުލައިމާން، 14 އޭޕްރީލް 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް، އެ ފަނޑިޔާރުގެ އެދުމުގެ މަތީން...

ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރަން ނިންމުން

24/03/2021

ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގައި ހުންނެވި ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ، ބީޗްރެސްޓް، އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަރީފް ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް 24 މާރިޗު 2021 ގައި ޢައްޔަނުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމުގައި...

ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

15/03/2021

14 މާރިޗު 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ފަނޑިޔާރު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު، އެ ފަނޑިޔާރުގެ އެދުމުގެ މަތީން ބަދަލުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.  މާލެއަތޮޅު ހުރާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގައި ހުންނެވި މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ، ޝެފްރަންވެލީ، އަލްއުސްތާޛު...

Page 2 of 13