ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ގަވާއިދު ޝަކުވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ގުޅުއްވާ
ސަރކިއުލަރ

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކާއި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ގަޑިޖެހުމާއި، ގަޑީ ލާރި ކެނޑުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ރިވިއުކުރުން

19/05/2014

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކާއި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ގަޑި ކަނޑައަޅައި ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު: JSC-B1/11/329 (08 ޑިސެމްބަރ 2011) ނިންމުން މުރާޖަޢާކޮށް އެކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން ގަޑިޖެހޭ ވަގުތަކީ ހެނދުނު 9:00 ގައި ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި، އަދި ގަޑިޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ...

ދާއިރާ ޙަވާލުވުމުންނާއި ވަކިވަކި މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ދާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެލަވަންސްތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް

12/01/2014

  ޤާނޫނު ނަންބަރ: 13/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން ކޯޓެއްގައި ވަގުތީގޮތުން ޝަރީޢަތްކުރަން ޙަވާލުކުރެވޭ ފަނޑިޔާރަކަށް އެމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ މުސާރައިގެ އިތުރުން ލިބެންޖެހޭ އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް މިކޮމިޝަނަށް ކަނޑައެޅިދާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެގޮތުގެމަތިން މި...

13 ސެޕްޓެޕްބަރ 2011 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުން 2013 ވަނަ އަހަރަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މަޤާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ އޮނިގަނޑު

25/08/2013

2013 ވަނަ އަހަރަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މަޤާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ އޮނިގަނޑު ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން 19 އޭޕްރީލް 2012 ގައި ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ ނަންބަރު JSC/2012/CIR/7 ސަރކިއުލަރ ބާޠިލްވީއެވެ.   އުސޫލުގެ ދަށުން މިހާރު ހަމަޖެހޭ މަޤާމުގެ ޢަދަދު ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ އަދަދު ކުރިން ހުރި މަޤާމުގެ...

ދާއިރާ ޙަވާލުވުމުން މިހާރު ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެލަވަންސްތައް ރިވިއުކުރުމަށް ނިންމެވުން

25/08/2013

ދާއިރާ ޙަވާލުވުމުން މިހާރު ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެލަވަންސްތައް ރިވިއުކުރުމަށް ނިންމެވުން   ޤާނޫނު ނަންބަރ: 13/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން ކޯޓެއްގައި ވަގުތީގޮތުން ޝަރީޢަތްކުރަން ޙަވާލުކުރެވޭ ފަނޑިޔާރަކަށް އެމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ މުސާރައިގެ އިތުރުން ލިބެންޖެހޭ އެހެނިހެން...

އެއް މެޖިސްޓްރޭޓަކު އަނެއް މެޖިސްޓރޭޓަކަށް މަސައްކަތު މާޙައުލުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުން

05/03/2012

ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މެޖިސްޓްރޭޓުން ޗުއްޓީ ނެގުންފަދަ ކަންކަމާގުޅިގެން، ޗުއްޓީ ނެންގެވި މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސެކްޝަން ނުވަތަ ކޯޓު އެ ކޯޓުގެ އެހެން މެޖިސްޓްރޭޓަކާ ނުވަތަ އެ ދާއިރާގެ އެހެން މެޖިސްޓްރޭޓަކާ ޙަވާލުކުރުން ފަދަ ކަންކަމުގައި،...

13 ސެޕްޓެޕްބަރ 2011 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މަޤާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ އޮނިގަނޑު

01/03/2012

  މިގޮތަށް އޮނިގަނޑު ފާސްކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން 20 ޖުލައި 2011 ގައި ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ ނަންބަރު JSC/2011/CIR/7 ސަރކިއުލަރ ބާޠިލްވީއެވެ. އުސޫލުގެ ދަށުން ހަމަޖެހޭ މަޤާމުގެ ޢަދަދު ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ އަދަދު މިހާރު ހުރި މަޤާމުގެ އަދަދު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   1     ވިލިމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުން ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލު ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރުމާގުޅިގެން އެ އުސޫލުގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މަޤާމުގެ އޮނިގަނޑުގައިވާގޮތަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން އެ މަޤާމުތަކަށް ހަމަޖެއްސުން

04/01/2012

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުން ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލު 13 ސެޕްޓެމްބަރ 2011 ގައި ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެ އުސޫލުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް 22 ޑިސެމްބަރ 2011 ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ...

20 ޖުލައި 2011 ގައި ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އުޞޫލު ރިވިއުކުރައްވައި 13 ސެޕްޓެޕްބަރ 2011 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލު

03/01/2012

  މިގޮތަށް އުސޫލު ފާސްކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން 20 ޖުލައި 2011 ގައި ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ ނަންބަރު JSC/2011/CIR/6 ސަރކިއުލަރ ބާޠިލްވީއެވެ.   ކެޓަގަރީ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ އަދަދު ޝަރުޠުތައް ބޭސިސް 1 0 -      އާބާދީގައި 500 ހަމަނުވާ - 2 1         -      މައްސަލައިގެ އަދަދު...

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މަޤާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ އޮނިގަނޑު

20/07/2011

    އުސޫލުގެ ދަށުން ހަމަޖެހޭ މަޤާމުގެ ޢަދަދު ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ އަދަދު މިހާރު ހުރި މަޤާމުގެ އަދަދު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   1     ވިލިމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް 1 3 1 1 ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް 2 1 1 1 ހއ. ތުރާކުނު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް 3 0 ...

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލު

20/07/2011

ކެޓަގަރީ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ އަދަދު ޝަރުޠުތައް ބޭސިސް 1 0 -      500 އާބާދީ ހަމަނުވާ - 2 1 -      މައްސަލައިގެ އަދަދު 0 އާއި 120 އާ ދެމެދު -      އާބާދީގައި 500 އާއި 2500 ދެމެދު -      އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ބަދަލުވާ ރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 28 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރަޔާއި ޢިނާޔަތްތައް

19/01/2011

  ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.   ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 28 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރަޔާ އިނާޔަތްތައް އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ޖުމްލަ (ރުފިޔާ) ރިސްކް އެލަވެންސް (ރުފިޔާ) ލިވިންގ އެލަވަންސް (ރުރިޔާ) މުސާރަ...

ފަނޑިޔާރަކު އެހެން ކޯޓެއްގައި ވަގުތީގޮތުން ޝަރީޢަތްކުރަން ޙަވާލުކުރުން

07/10/2010

1. މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ 49 މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތީން، އެ މާއްދާގައި ބުނާ ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލް އުފެދި އެ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި ފާސްކުރެވެން ދެން، ފަނޑިޔާރަކު އެހެން ކޯޓެއްގައި ވަގުތީ ގޮތުން ޝަރީޢަތްކުރަން ޙަވާލުކުރުމާމެދު ގޮތެއް...

Page 14 of 15