ސަރކިއުލަރ

ފަނޑިޔާރުން ތަނާޒުލްވާންޖެހޭ މައްސަލަތައް

21/05/2009

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި އަމިއްލަ މަސްލަޙަތާއި ތަޢާރުޒުވާކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ (10/2008) 21 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 4 ގައި ވާފަދައިން މިކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭތީ، ތިމާގެކަމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫންގޮތަކުން ވެސް ފަނޑިޔާރުންނަށް ޝަރީޢަތް ނުހިންގޭނެ މީހުންކަމުގައި...

ފަނޑިޔާރުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް ބައިވެރިނުވުން

27/04/2009

ޝަރުޢީ ދާއިރާއާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރި ނުވުމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 06/JSC/08/CIR ސަރކިއުލަރއިން ވާނީ އަންގާފައެވެ.ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކީ ވެސް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އޭނާގެ...

މެޖިސްޓްރޭޓުން ތަނާޒުލްވާންޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ އުސޫލު

16/04/2009

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްލަޙަތާއި އަމިއްލަ މަސްލަޙަތާއި ތަޢާރުޒުވާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ (10/2008) 21 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 4 ގައި ވާފަދައިން މިކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭތީ އެފަދަ ކަންކަމުގައި މެޖިސްޓްރޭޓުން ޢަމަލުކުރައްވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމުގައި...

ފަނޑިޔާރުންނާއި ކޯޓުތަކުން ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކާބެހޭ

03/03/2009

ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަނޑިޔާރުންނަށް އަމާޒުވާ ހަމަލާތަށް އިތުރުވެ އެބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވަމުން ދާތީ އެބޭފުޅުންނަށް އަމާންކަމާއިއެކު މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 141 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދަޢުލަތުގެ އިދާރާ ތަކަށާއި އެ އިދާރާތަށް...

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި އެކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަނޑިޔާރުންގެ މުސްތަޤިއްލުކަން ރައްކާތެރިކުރުން

28/01/2009

އަމިއްލަ ފަރުދަކުވިޔަސް، ދައުލަތުގެ ކަމެއް ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ހުރި މީހަކު ވިޔަސް، ފަނޑިޔާރެއްގެ މަސައްކަތާއިބެހި ނުފޫޒުފޯރުވައި ހަދައިގެން ނުވާނެކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 141 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި ހަމަ އެމާއްދާގެ (ރ) ގައި ކޯޓުތަކުގެ މިނިވަންކަން ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ކޯޓުތަކުގެ ހައިބަތާއި...

އިންތިޚާބާބެހޭ ކަންތައްތަކުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނުމާބެހޭ

06/10/2008

1. އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިޓީތަކުގައި ފަނޑިޔާރުން ހިމެނުމަކީ އެބޭފުޅަކާމެދު ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ދަޢުވާއެއް އުފުލިދާނެ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ އެފަދަ ކަންކަމަށް ފަނޑިޔާރުން ދޫނުކުރުމަށާއި 2. ޝަރުޢީދާއިރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން އިންތިޚާބްގެ ކަންތައްތަކުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކޯޓުތަކަށް...

Page 13 of 13