ސަރކިއުލަރ

ފަނޑިޔާރުންނާއި ކޯޓުތަކުން ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކާބެހޭ

03/03/2009

ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަނޑިޔާރުންނަށް އަމާޒުވާ ހަމަލާތަށް އިތުރުވެ އެބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވަމުން ދާތީ އެބޭފުޅުންނަށް އަމާންކަމާއިއެކު މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 141 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދަޢުލަތުގެ އިދާރާ ތަކަށާއި އެ އިދާރާތަށް...

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި އެކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަނޑިޔާރުންގެ މުސްތަޤިއްލުކަން ރައްކާތެރިކުރުން

28/01/2009

އަމިއްލަ ފަރުދަކުވިޔަސް، ދައުލަތުގެ ކަމެއް ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ހުރި މީހަކު ވިޔަސް، ފަނޑިޔާރެއްގެ މަސައްކަތާއިބެހި ނުފޫޒުފޯރުވައި ހަދައިގެން ނުވާނެކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 141 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި ހަމަ އެމާއްދާގެ (ރ) ގައި ކޯޓުތަކުގެ މިނިވަންކަން ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ކޯޓުތަކުގެ ހައިބަތާއި...

އިންތިޚާބާބެހޭ ކަންތައްތަކުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނުމާބެހޭ

06/10/2008

1. އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިޓީތަކުގައި ފަނޑިޔާރުން ހިމެނުމަކީ އެބޭފުޅަކާމެދު ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ދަޢުވާއެއް އުފުލިދާނެ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ އެފަދަ ކަންކަމަށް ފަނޑިޔާރުން ދޫނުކުރުމަށާއި 2. ޝަރުޢީދާއިރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން އިންތިޚާބްގެ ކަންތައްތަކުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކޯޓުތަކަށް...

Page 12 of 12