ސަރކިއުލަރ

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

23/08/2016

1.     ބ. ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި ހުޅުދުއްފާރު އިލާޒާ، އަލްއުސްތާޛު މުޛައްމަދު ޒާހިދު، މަޤާމުން 08 މާރިޗު 2016 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވެފައިވުން 2.     ޏ. ފުވައްމުލަކު...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

23/08/2016

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި  ޢަމަލުކުރާނެ  ގޮތުގެ  ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން ލ. ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

23/08/2016

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި  ޢަމަލުކުރާނެ  ގޮތުގެ  ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން ޏ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

23/08/2016

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި  ޢަމަލުކުރާނެ  ގޮތުގެ  ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން ކ. މާފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން އަދި އެހެން ކޯޓަކަށް ފަނޑިޔާރަކު ބަދަލުކުރުން

23/08/2016

1.    ަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން "ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި  ޢަމަލުކުރާނެ  ގޮތުގެ  ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން ލ. ފޮނަދޫ...

ހައިކޯޓަށް އިސްފަނޑީޔާރަކު އައްޔަންކުރެއްވުން

23/08/2016

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ހުންނެވި ހެންވޭރު ހަނދުވަރު، އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ދީދީ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމަށް 10 ޖަނަވަރީ 2016 ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޢައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި ހުޅުދުއްފާރު ބަހާރުގެ، އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެއްވުން

23/08/2016

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅުމަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 159 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު  ޢަބްދުﷲ  މުޙައްމަދު،  ފެމިލީ  ކޯޓުގެ  ޤާޟީކަމަށް  ބަދަލުކުރެއްވުމަށް 14 ފެބުރުވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމުން...

ބައެއް ފަނޑިޔާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުން

23/08/2016

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި މަނަދޫ އަނބުގަސްދޮށުގެ، އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ނަޝީދު، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެއްވުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅުމަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 159 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ...

ބައެއް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޤާމާއި ކޯޓު ބަދަލުވުން

23/08/2016

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅުމަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 159 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ 7 ފަނޑިޔާރުން 20 ޖޫން 2016 އިން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ކޯޓާއި އަދި ބައެއް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޤާމު ބަދަލު ކުރުން 1.     ގދ. ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި...

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި މަގޫދޫ ރަތްވިލާގެ، އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސައްތާރު ސުލައިމާން، ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި ބިލެއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެއްވުން

23/08/2016

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި މަގޫދޫ، ރަތްވިލާގެ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސައްތާރު ސުލައިމާން، ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި ބިލެއްދޫ ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް 25 އޭޕްރިލް 2016 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ...

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި އަދި މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއަށް ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހަމަޖެއްސުން

23/08/2016

ިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި އަދި މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުކަމަށް ތިރީގައިވާ ބޭފުޅުން 28 ޖޫން 2016 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.   1.     ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ވައިކަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި...

ސިވިލް ކޯޓާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީކަމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރެއްވުން

23/08/2016

ސިވިލް ކޯޓާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީކަމަށް ތިރީގައިވާ ބޭފުޅުން 03 އޮގަސްޓް 2016 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.   1.     ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި ކެންދޫ މޯނިންގހައުސް، އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް އެ ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީކަމުގެ...

Page 11 of 13