ސަރކިއުލަރ

ދާއިރާ ޙަވާލުވުމުން މިހާރު ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެލަވަންސްތައް ރިވިއުކުރުމަށް ނިންމެވުން

25/08/2013

ދާއިރާ ޙަވާލުވުމުން މިހާރު ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެލަވަންސްތައް ރިވިއުކުރުމަށް ނިންމެވުން   ޤާނޫނު ނަންބަރ: 13/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން ކޯޓެއްގައި ވަގުތީގޮތުން ޝަރީޢަތްކުރަން ޙަވާލުކުރެވޭ ފަނޑިޔާރަކަށް އެމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ މުސާރައިގެ އިތުރުން ލިބެންޖެހޭ އެހެނިހެން...

އެއް މެޖިސްޓްރޭޓަކު އަނެއް މެޖިސްޓރޭޓަކަށް މަސައްކަތު މާޙައުލުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުން

05/03/2012

ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މެޖިސްޓްރޭޓުން ޗުއްޓީ ނެގުންފަދަ ކަންކަމާގުޅިގެން، ޗުއްޓީ ނެންގެވި މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސެކްޝަން ނުވަތަ ކޯޓު އެ ކޯޓުގެ އެހެން މެޖިސްޓްރޭޓަކާ ނުވަތަ އެ ދާއިރާގެ އެހެން މެޖިސްޓްރޭޓަކާ ޙަވާލުކުރުން ފަދަ ކަންކަމުގައި،...

13 ސެޕްޓެޕްބަރ 2011 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މަޤާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ އޮނިގަނޑު

01/03/2012

  މިގޮތަށް އޮނިގަނޑު ފާސްކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން 20 ޖުލައި 2011 ގައި ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ ނަންބަރު JSC/2011/CIR/7 ސަރކިއުލަރ ބާޠިލްވީއެވެ. އުސޫލުގެ ދަށުން ހަމަޖެހޭ މަޤާމުގެ ޢަދަދު ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ އަދަދު މިހާރު ހުރި މަޤާމުގެ އަދަދު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   1     ވިލިމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުން ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލު ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރުމާގުޅިގެން އެ އުސޫލުގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މަޤާމުގެ އޮނިގަނޑުގައިވާގޮތަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން އެ މަޤާމުތަކަށް ހަމަޖެއްސުން

04/01/2012

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުން ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލު 13 ސެޕްޓެމްބަރ 2011 ގައި ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެ އުސޫލުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް 22 ޑިސެމްބަރ 2011 ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ...

20 ޖުލައި 2011 ގައި ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އުޞޫލު ރިވިއުކުރައްވައި 13 ސެޕްޓެޕްބަރ 2011 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލު

03/01/2012

  މިގޮތަށް އުސޫލު ފާސްކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން 20 ޖުލައި 2011 ގައި ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ ނަންބަރު JSC/2011/CIR/6 ސަރކިއުލަރ ބާޠިލްވީއެވެ.   ކެޓަގަރީ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ އަދަދު ޝަރުޠުތައް ބޭސިސް 1 0 -      އާބާދީގައި 500 ހަމަނުވާ - 2 1         -      މައްސަލައިގެ އަދަދު...

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މަޤާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ އޮނިގަނޑު

20/07/2011

    އުސޫލުގެ ދަށުން ހަމަޖެހޭ މަޤާމުގެ ޢަދަދު ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ އަދަދު މިހާރު ހުރި މަޤާމުގެ އަދަދު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް   1     ވިލިމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް 1 3 1 1 ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް 2 1 1 1 ހއ. ތުރާކުނު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް 3 0 ...

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލު

20/07/2011

ކެޓަގަރީ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ އަދަދު ޝަރުޠުތައް ބޭސިސް 1 0 -      500 އާބާދީ ހަމަނުވާ - 2 1 -      މައްސަލައިގެ އަދަދު 0 އާއި 120 އާ ދެމެދު -      އާބާދީގައި 500 އާއި 2500 ދެމެދު -      އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ބަދަލުވާ ރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 28 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރަޔާއި ޢިނާޔަތްތައް

19/01/2011

  ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.   ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 28 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރަޔާ އިނާޔަތްތައް އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ޖުމްލަ (ރުފިޔާ) ރިސްކް އެލަވެންސް (ރުފިޔާ) ލިވިންގ އެލަވަންސް (ރުރިޔާ) މުސާރަ...

ފަނޑިޔާރަކު އެހެން ކޯޓެއްގައި ވަގުތީގޮތުން ޝަރީޢަތްކުރަން ޙަވާލުކުރުން

07/10/2010

1. މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ 49 މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތީން، އެ މާއްދާގައި ބުނާ ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލް އުފެދި އެ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި ފާސްކުރެވެން ދެން، ފަނޑިޔާރަކު އެހެން ކޯޓެއްގައި ވަގުތީ ގޮތުން ޝަރީޢަތްކުރަން ޙަވާލުކުރުމާމެދު ގޮތެއް...

ފަނޑިޔާރުން ތަނާޒުލްވާންޖެހޭ މައްސަލަތައް

21/05/2009

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި އަމިއްލަ މަސްލަޙަތާއި ތަޢާރުޒުވާކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ (10/2008) 21 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 4 ގައި ވާފަދައިން މިކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭތީ، ތިމާގެކަމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫންގޮތަކުން ވެސް ފަނޑިޔާރުންނަށް ޝަރީޢަތް ނުހިންގޭނެ މީހުންކަމުގައި...

ފަނޑިޔާރުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް ބައިވެރިނުވުން

27/04/2009

ޝަރުޢީ ދާއިރާއާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރި ނުވުމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 06/JSC/08/CIR ސަރކިއުލަރއިން ވާނީ އަންގާފައެވެ.ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކީ ވެސް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އޭނާގެ...

މެޖިސްޓްރޭޓުން ތަނާޒުލްވާންޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ އުސޫލު

16/04/2009

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްލަޙަތާއި އަމިއްލަ މަސްލަޙަތާއި ތަޢާރުޒުވާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ (10/2008) 21 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 4 ގައި ވާފަދައިން މިކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭތީ އެފަދަ ކަންކަމުގައި މެޖިސްޓްރޭޓުން ޢަމަލުކުރައްވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމުގައި...

Page 11 of 12