އިޢުލާން

ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން - ކޯޓުގެ ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި، ކޯޓު މުވައްޒަފުންނާ ކުރެވޭ ސިއްރު ސާރވޭ (ޤާނޫނީ ވަކީލުން)

22/12/2021

ފެންވަރު ވަޒަންކުރެވޭ މުއްދަތުގައި، ފެންވަރު ވަޒަންކުރެވޭ ފަނޑިޔާރާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން އެނގޭނެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާ ސިއްރު ސާރވޭއެއް ކުރުމަށްޓަކައި ސުވާލުތަކެއްކޮށް ޖަވާބު ލިބިގަތުމަށްޓަކައި، އެފަރާތްތަކަކީ ކޮންބައެއްކަން ނޭނގޭގޮތަށް، އިވެލުއޭޓުކުރެވޭ ފަނޑިޔާރާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ގޮތުން...

ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން - ކޯޓުގެ ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި، ކޯޓު މުވައްޒަފުންނާ ކުރެވޭ ސިއްރު ސާރވޭ (ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް)

22/12/2021

ފެންވަރު ވަޒަންކުރެވޭ މުއްދަތުގައި، ފެންވަރު ވަޒަންކުރެވޭ ފަނޑިޔާރާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން އެނގޭނެ ލީގަލް އޮފިސަރުންނާއި، ޝަރުޢީ މަސައްކަތް ނޫން މަސައްކަތްތައްކުރާ ކޯޓު މުވައްޒަފުންނާ ސިއްރު ސާރވޭއެއް ކުރުމަށްޓަކައި ސުވާލުތަކެއްކޮށް ޖަވާބު ލިބިގަތުމަށްޓަކައި، އެފަރާތްތަކަކީ ކޮންބައެއްކަން...

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

15/12/2021

މި ކޮމިޝަނުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. ސުންގަޑި: 30 ޑިސެންބަރު 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ލީގަލް އޮފިސަރ / ޕަރފޯމަންސް އިވެލުއޭޝަން (ކޮންޓްރެކްޓް)

04/10/2021

މި ކޮމިޝަނުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މަގާމް: ލީގަލް އޮފސަރ ރޭންކް: އެމް.އެސް 2 އަދަދު: 3 ސެކްޝަން: ޖުޑީޝަލް ހިއުމަން ރިސޯސް

ފެމިލީ ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައި

02/09/2021

ފެމިލީ ކޯޓަށް 2 ޤާޟީން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު (IUL)195-C/1/2021/20 (26 އޮގަސްޓް 2021) އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި 15 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރަމެވެ.

Page 5 of 7