އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

07/04/2022

މި ކޮމިޝަނުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ. 

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

28/03/2022

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު                                                                                                                                                        ...

ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

10/03/2022

މި މަޤާމަކީ ފެމިލީ ކޯޓަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ، އެ ކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފުރުޞަތެކެވެ.

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެމް.އެސް 3) މަޤާމުގެ އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުން

07/03/2022

ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-A-HR/195/2022/03 (14 ފެބުރުވަރީ 2022)  އިޢުލާނުގައިވާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެމް.އެސް 3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މަޤާމަށް އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް އެކަން އަންގައި އިންޓަރވިއު ކުރުން 09 މާރިޗު 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހު...

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

16/01/2022

ސިވިލް ކޯޓުގެ، ޤާޟީކަމުގެ 2 މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު   (IUL)195-C/1/2021/32 (15 ޑިސެންބަރު 2021) އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.   1.  ޢަލީ ނަޞީރު / ގާރޑެނިޔާވިލާ، ބ.ކިހާދޫ 2.  ނަފީލު...

ލީގަލް އޮފިސަރ / ޕަރފޯމަންސް އިވެލުއޭޝަން (ކޮންޓްރެކްޓް) 3 މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ޢައްޔަނުކުރުން

03/01/2022

މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-A-HR/195/2021/10 )(04 އޮކްޓޫބަރު 2021) އިޢުލާނުގައިވާ ލީގަލް އޮފިސަރ / ޕަރފޯމަންސް އިވެލުއޭޝަން )ކޮންޓްރެކްޓް) 3 މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މަޤާމުތަކަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާކަން މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.   30 ޖުމާދުލްއޫލާ 1443 03...

ސިވިލްކޯޓަށް 2 ޤާޟީން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޢުލާނާގުޅޭ

28/12/2021

ސިވިލް ކޯޓަށް 2 ޤާޟީން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު (IUL)195-C/1/2021/32 (15 ޑިސެންބަރު 2021) އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި 16 ޖަނަވަރީ 2022 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރަމެވެ.  

Page 4 of 7