އިޢުލާން

ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-A-HR/195/2022/07 (19 މެއި 2022) އިޢުލާނާ ގުޅޭ

23/06/2022

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (މަލްޓިމީޑިއާ) (ޖީ.އެސް 3) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މަޤާމަށް އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް އެކަން އަންގައި އިންޓަރވިއު ކުރުން 26 ޖޫން 2022 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ...

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

14/06/2022

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. />ނަންބަރު:(IUL)195-C/1/2022/11ތާރީޚް: 14 ޖޫން 2022މަޤާމު: ފަނޑިޔާރުކޯޓު: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުފަނޑިޔާރުން ބޭނުންވާ އަދަދު: 2 (ދޭއް)މުސާރަޔާއި ޢިނާޔަތްތައް އަސާސީ މުސާރަ (މަހަކު):36,000.00 ރުފިޔާލިވިންގ އެލަވަންސް (މަހަކު): 15,000.00 ރުފިޔާރިސްކް އެލަވަންސް...

މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

14/06/2022

07 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.  ނަންބަރު: (IUL)195-C/1/2022/12 ތާރީޚް: 14 ޖޫން 2022  

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން (އެމް.އެސް 3) (މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިފައި)

06/06/2022

ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-A-HR/195/2022/10 (29 މެއި 2022) އިޢުލާނުގައިވާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން (އެމް.އެސް 3) ގެ މަޤާމުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ ސުންގަޑި  14 ޖޫން 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 13:00 ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ...

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން

29/05/2022

މި ކޮމިޝަނުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން (އެމް.އެސް 3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. 

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފަގެ ފުރުޞަތު

26/05/2022

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.      

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (މަލްޓިމީޑިއާ) (މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވިފައި)

25/05/2022

ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-A-HR/195/2022/07 (19 މެއި 2022) އިޢުލާނުގައިވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (މަލްޓިމީޑިއާ) (ޖީ.އެސް 3) ގެ މަޤާމުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ ސުންގަޑި  02 ޖޫން 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 13:00 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. 

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެމް.އެސް 3) ގެ މަޤާމާ ގުޅޭ

22/05/2022

ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-A-HR/195/2022/05 (07 އެޕްރީލް 2022) އިޢުލާނުގައިވާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެމް.އެސް 3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާކަން މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި...

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (މަލްޓިމީޑިއާ)

19/05/2022

މި ކޮމިޝަނުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (މަލްޓިމީޑިއާ) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. 

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުން ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

12/05/2022

10 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-C/1/2022/6 (28 މާރިޗު 2022) އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.   ހއ.ދިއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު 1. އިބްރާހީމް ޝިފާޢު          ...

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅޭ

20/04/2022

މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-C/1/2022/6     (28 މާރިޗު 2022) އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި 11 މޭ 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ އިތުރު ކޮށްފައެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެމް.އެސް 3) ގެ މަޤާމުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ ސުންގަޑި އިތުރުކުރުން

12/04/2022

ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-A-HR/195/2022/05 (07 އެޕްރީލް 2022) އިޢުލާނުގައިވާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެމް.އެސް 3) ގެ މަޤާމުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ ސުންގަޑި  17 އެޕްރީލް 2022 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 12:00 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ...

Page 3 of 7